Poznáte prípustkové vety v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte prípustkové vety v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: angličtinagramatika
Prípustkové vety angličtine

 
 
Vyjadrujú okolnosť, ktorá pripúšťa niečo iné než tvrdí veta hlavná. Na ich začiatku sú  spojky although, though, even if even though, in spite of, despite.

 
Najlepšie si ich ozrejmíme na príkladoch, takže si nejaké ukážeme.

 
Although they have different characters, they get along wel each other.

 
Hoci majú odlišné povahy, vychádzajú spolu dobre.

 
Even if they have differert characters, they get along  well each other.

 
Aj keď  majú odlišné povahy,  vychádzajú spolu dobre.

 
Despite quarelling often, they love each other.

 
Napriek častým hádkam sa majú radi.

In spite of his repeated absence, Peter is excelent students.

 
Napriek častým absenciám je Peter výborný študent.

 
However low my earning are I love my job.

 
Akokoľvek sú moje príjmy nízke, milujem svoju prácu.

No matter who is he, ask him in.

 
Nech je to ktokoľvek, pozvi ho dnu.

 
Despite my bad mood I set to work.

 
Napriek moje zlej nálade som sa pustila do práce.

 
However far i tis, I´ll be there on time.

 
Nech je to akokoľvek ďaleko, budem tam načas.

 
She passed the exam although she didn´t  answer all the questions.

 
Urobila tú skúšku aj keď neodpovedala na všetky otázky.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogues Slovak verbs anglická výslovnosť slovak for foreigners, time Slovak grammar Slovak pronunciation slovak for foreigners Slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk Slovak vocabulary metódy výučby anglické opozitá angličtina učenie sa Angličtina pre špecifické situácie slohové útvary Anglické frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá Slovak slang English grammar angličtina pre lekárov Medical Slovak Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie Anglické prídavné mená English for everyday life Predminulý priebehový čas obchodná angličtina výučba, doučovanie angličtina pre obchod Slovenský jazyk doučovanie Angličtina pre každú situáciu Anglické frazálne slovesá Druhy viet výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia prídavné mená anglické skratky metódy výučby, jazyky anglicko - slovenská konverzácia Skúšky z jazyka slovenská gramatika Anglické slovesá pomôcky k učeniu sa anglické časy Specialized English Gerundium slovenská literatúra teória literatúry reparát význam slov a ich použite Slovak dialogue Slovak word formation priama metóda English in use Slovak conversation Metódy výučby gramatika pohovor v angličtine maturita slovenské nárečia, slovensko english for travelling anglická gramatika Spisovná slovenčina Business English slovné spojenia Slovak sentences Doučovanie frázové slovesá verbs with prepositions Slovak cases Anglické frázy Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak questions Slovenská gramatika Anglická gramatika Slovenská literatúra rečnícky štýl vetná skladba Slovak tenses Typy angličtiny Súdny preklad Slovak nouns význam slov prekladateľstvo Motivácia Vetná skladba
Návrat na obsah