Poznáte prípustkové vety v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte prípustkové vety v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: angličtinagramatika
Prípustkové vety angličtine

 
 
Vyjadrujú okolnosť, ktorá pripúšťa niečo iné než tvrdí veta hlavná. Na ich začiatku sú  spojky although, though, even if even though, in spite of, despite.

 
Najlepšie si ich ozrejmíme na príkladoch, takže si nejaké ukážeme.

 
Although they have different characters, they get along wel each other.

 
Hoci majú odlišné povahy, vychádzajú spolu dobre.

 
Even if they have differert characters, they get along  well each other.

 
Aj keď  majú odlišné povahy,  vychádzajú spolu dobre.

 
Despite quarelling often, they love each other.

 
Napriek častým hádkam sa majú radi.

In spite of his repeated absence, Peter is excelent students.

 
Napriek častým absenciám je Peter výborný študent.

 
However low my earning are I love my job.

 
Akokoľvek sú moje príjmy nízke, milujem svoju prácu.

No matter who is he, ask him in.

 
Nech je to ktokoľvek, pozvi ho dnu.

 
Despite my bad mood I set to work.

 
Napriek moje zlej nálade som sa pustila do práce.

 
However far i tis, I´ll be there on time.

 
Nech je to akokoľvek ďaleko, budem tam načas.

 
She passed the exam although she didn´t  answer all the questions.

 
Urobila tú skúšku aj keď neodpovedala na všetky otázky.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak questions Nepravidelné stupňovanie Vetná skladba Medical Slovak metódy výučby, jazyky slovak for foreigners, time Slovak cases Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak for foreigners Business English maturita Slovak sentences Slovenský jazyk angličtina pre lekárov Anglická gramatika anglické časy english for travelling Slovak tenses teória literatúry gramatika anglické opozitá metódy, vzdelávanie, angličtina pre obchod obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia Druhy viet anglická konverzácia Anglické frázové slovesá výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas Skúšky z jazyka reparát frázové slovesá Anglické frazálne slovesá Anglické frázy význam slov Súdny preklad vetná skladba anglická výslovnosť Angličtina pre každú situáciu Specialized English English grammar Anglické zámená doučovanie prekladateľstvo prídavné mená učenie sa Slovak dialogues Slovenská literatúra angličtina Slovak conversation Gerundium Slovak dialogue Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions priama metóda slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra rečnícky štýl význam slov a ich použite Doučovanie slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners slovné spojenia metódy výučby Typy angličtiny English in use pohovor v angličtine anglická gramatika anglické skratky Slovak nouns English for everyday life výučba, učenie sa, anketa Slovak grammar slovenská gramatika Metódy výučby Jednoduchá veta
Návrat na obsah