Poznáte prípustkové vety v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte prípustkové vety v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: angličtinagramatika
Prípustkové vety angličtine

 
 
Vyjadrujú okolnosť, ktorá pripúšťa niečo iné než tvrdí veta hlavná. Na ich začiatku sú  spojky although, though, even if even though, in spite of, despite.

 
Najlepšie si ich ozrejmíme na príkladoch, takže si nejaké ukážeme.

 
Although they have different characters, they get along wel each other.

 
Hoci majú odlišné povahy, vychádzajú spolu dobre.

 
Even if they have differert characters, they get along  well each other.

 
Aj keď  majú odlišné povahy,  vychádzajú spolu dobre.

 
Despite quarelling often, they love each other.

 
Napriek častým hádkam sa majú radi.

In spite of his repeated absence, Peter is excelent students.

 
Napriek častým absenciám je Peter výborný študent.

 
However low my earning are I love my job.

 
Akokoľvek sú moje príjmy nízke, milujem svoju prácu.

No matter who is he, ask him in.

 
Nech je to ktokoľvek, pozvi ho dnu.

 
Despite my bad mood I set to work.

 
Napriek moje zlej nálade som sa pustila do práce.

 
However far i tis, I´ll be there on time.

 
Nech je to akokoľvek ďaleko, budem tam načas.

 
She passed the exam although she didn´t  answer all the questions.

 
Urobila tú skúšku aj keď neodpovedala na všetky otázky.


Mesačné príspevky
Oblaky
tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk učenie sa english for travelling Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite Slovak dialogues anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá slovenská gramatika angličtina pre obchod Druhy viet Slovak sentences English for everyday life angličtina verbs with prepositions teória literatúry Slovak questions anglická gramatika anglické časy obchodná angličtina Doučovanie Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia rečnícky štýl Skúšky z jazyka Slovak grammar gramatika reparát Slovak dialogue doučovanie anglická výslovnosť Typy angličtiny Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa angličtina pre lekárov anglické opozitá metódy výučby Nepravidelné stupňovanie Anglické slovesá Medical Slovak anglické skratky slovak for foreigners Slovak cases frázové slovesá Anglické zámená Súdny preklad Business English Slovak for foreigners Anglické frázy Vetná skladba Slovenská literatúra prídavné mená slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, Slovak tenses slovné spojenia pohovor v angličtine slovak for foreigners, time Slovak nouns slohové útvary Gerundium Predminulý priebehový čas Anglická gramatika English grammar Slovak conversation význam slov prekladateľstvo Specialized English slovenské nárečia, slovensko Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu priama metóda vetná skladba maturita Anglické frázové slovesá metódy výučby, jazyky English in use
Návrat na obsah