Poznáte prípustkové vety v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte prípustkové vety v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: angličtinagramatika
Prípustkové vety angličtine

 
 
Vyjadrujú okolnosť, ktorá pripúšťa niečo iné než tvrdí veta hlavná. Na ich začiatku sú  spojky although, though, even if even though, in spite of, despite.

 
Najlepšie si ich ozrejmíme na príkladoch, takže si nejaké ukážeme.

 
Although they have different characters, they get along wel each other.

 
Hoci majú odlišné povahy, vychádzajú spolu dobre.

 
Even if they have differert characters, they get along  well each other.

 
Aj keď  majú odlišné povahy,  vychádzajú spolu dobre.

 
Despite quarelling often, they love each other.

 
Napriek častým hádkam sa majú radi.

In spite of his repeated absence, Peter is excelent students.

 
Napriek častým absenciám je Peter výborný študent.

 
However low my earning are I love my job.

 
Akokoľvek sú moje príjmy nízke, milujem svoju prácu.

No matter who is he, ask him in.

 
Nech je to ktokoľvek, pozvi ho dnu.

 
Despite my bad mood I set to work.

 
Napriek moje zlej nálade som sa pustila do práce.

 
However far i tis, I´ll be there on time.

 
Nech je to akokoľvek ďaleko, budem tam načas.

 
She passed the exam although she didn´t  answer all the questions.

 
Urobila tú skúšku aj keď neodpovedala na všetky otázky.


Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá anglická gramatika maturita angličtina pre lekárov význam slov a ich použite Anglické zámená Metódy výučby English grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl english for travelling Medical Slovak pohovor v angličtine Slovenská literatúra gramatika význam slov slovak for foreigners, time Slovak for foreigners Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá anglické skratky English for everyday life metódy výučby Slovak grammar slovak for foreigners Vetná skladba Slovenský jazyk Slovak conversation výučba, doučovanie angličtina Nepravidelné stupňovanie slohové útvary anglické opozitá anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá vetná skladba English in use Gerundium anglické časy anglická konverzácia slovné spojenia Súdny preklad doučovanie Slovak nouns tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie Anglická gramatika Slovak tenses Specialized English Slovak questions obchodná angličtina Slovak cases Jednoduchá veta teória literatúry verbs with prepositions slovenská gramatika Slovak dialogue slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia priama metóda angličtina pre obchod reparát učenie sa prídavné mená metódy výučby, jazyky Predminulý priebehový čas Druhy viet slovenské nárečia, slovensko Business English Anglické frazálne slovesá metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny prekladateľstvo
Návrat na obsah