Poznáte slovenské nárečia ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte slovenské nárečia ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenské nárečia, slovensko ·
Tags: nárečieSlovenskoľudia
Čo ste o slovenských nárečiach nevedeli

Nárečie alebo inak povedané dialekt je jazykový útvar, ktorým a hovorí na zemepisne
ohraničenom území. Od iných zemepisne vymedzených nárečí sa odlišuje istými
charakteristickými znakmi. Výskumom nárečí sa zaoberá dialektológia.

Prečo práve sa zaoberať nárečiami ?

Nárečiami sa zaoberáme kvôli poznaniu dejín jazyka aj poznaniu dejín spoločnosti,
ktorá tieto nárečia utvárala, a napokon aj pre zveľadenie spisovného jazyka.
Slovenské nárečia sa vyvinuli v podmienkach, ktoré sa na území Slovenska vytvorili
po zániku Veľkomoravskej ríše. Navzájom sa pomerne pestro líšia po zvukovej
stránke aj v ohýbaní slov. Ďalej sa líšia v tvorení slov a v skladbe to nie až taký
rozdiel, avšak každé nárečie má rozličný slovník.

Základné rozdelenie nárečí

Nárečia na Slovensku boli už od začiatku svojho vývinu rozdelené na tri základné
skupiny a to:
Západoslovenské, východoslovenské a stredoslovenské, boli už sformované v 15.
storočí.
Stredoslovenské nárečia tvoria dve skupiny do severnej skupiny patria nárečia
liptovské, oravské, turčianske a hornonitrianske. Južnú skupinu tvoria nárečia
zvolenské, tekovské, hontianske, novohradské a gemerské.
Západoslovenské nárečia

- Rozdeľujeme na severnú, východnú a juhozápadnú skupinu.
- Do severnej skupiny patria nárečia hornotrenčianske, a to vlastné
hornotrenčianske nárečie, kysucké a hornokysucké nárečie. Túto skupinu
charakterizuje predovšetkým prítomnosť dvojhlások, čiastočná platnosť
rytmického zákona a nominatív plurálu mužského rodu typu bracia, sinovia.

Východoslovenské nárečia

Nápadným znakom týchto nárečí je úplný nedostatok kvantity: volam, davam, robim,
muka, dobri, dobra a výrazný je prízvuk na predposlednej slabike. Delíme ich na tri
základné skupiny a to na juhozápadnú, strednú a východnú.
Do juhozápadnej patria nárečia spišské, abovské nárečie juhozápadného Šariša.
Do strednej skupiny patria nárečia stredného a severného Šariša a zemplínske
nárečie.
Do východnej skupiny patria nárečia užské a sotácke.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická výslovnosť Slovak nouns Gerundium učenie sa Slovak dialogue Anglické zámená metódy výučby Anglická gramatika význam slov Slovak for foreigners doučovanie slovné spojenia metódy výučby, jazyky Business English verbs with prepositions výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba Druhy viet anglické časy Anglické slovesá anglicko - slovenská konverzácia Specialized English vetná skladba anglické skratky Súdny preklad slovak for foreigners výučba, doučovanie Anglické frázové slovesá Slovak tenses teória literatúry priama metóda prídavné mená reparát angličtina Doučovanie angličtina pre lekárov Anglické prídavné mená maturita Slovak sentences tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl slovenská gramatika Slovak grammar Slovenský jazyk slohové útvary Skúšky z jazyka gramatika Slovak cases Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation English for everyday life Medical Slovak Jednoduchá veta Anglické frázy English in use Slovak questions anglické opozitá anglická konverzácia Nepravidelné stupňovanie Typy angličtiny Predminulý priebehový čas Anglické frazálne slovesá Metódy výučby pohovor v angličtine frázové slovesá slovenská literatúra english for travelling anglická gramatika slovak for foreigners, time prekladateľstvo význam slov a ich použite Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko Slovenská literatúra Slovak dialogues obchodná angličtina English grammar metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah