Poznáte slovenské nárečia ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte slovenské nárečia ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenské nárečia, slovensko ·
Tags: nárečieSlovenskoľudia
Čo ste o slovenských nárečiach nevedeli

Nárečie alebo inak povedané dialekt je jazykový útvar, ktorým a hovorí na zemepisne
ohraničenom území. Od iných zemepisne vymedzených nárečí sa odlišuje istými
charakteristickými znakmi. Výskumom nárečí sa zaoberá dialektológia.

Prečo práve sa zaoberať nárečiami ?

Nárečiami sa zaoberáme kvôli poznaniu dejín jazyka aj poznaniu dejín spoločnosti,
ktorá tieto nárečia utvárala, a napokon aj pre zveľadenie spisovného jazyka.
Slovenské nárečia sa vyvinuli v podmienkach, ktoré sa na území Slovenska vytvorili
po zániku Veľkomoravskej ríše. Navzájom sa pomerne pestro líšia po zvukovej
stránke aj v ohýbaní slov. Ďalej sa líšia v tvorení slov a v skladbe to nie až taký
rozdiel, avšak každé nárečie má rozličný slovník.

Základné rozdelenie nárečí

Nárečia na Slovensku boli už od začiatku svojho vývinu rozdelené na tri základné
skupiny a to:
Západoslovenské, východoslovenské a stredoslovenské, boli už sformované v 15.
storočí.
Stredoslovenské nárečia tvoria dve skupiny do severnej skupiny patria nárečia
liptovské, oravské, turčianske a hornonitrianske. Južnú skupinu tvoria nárečia
zvolenské, tekovské, hontianske, novohradské a gemerské.
Západoslovenské nárečia

- Rozdeľujeme na severnú, východnú a juhozápadnú skupinu.
- Do severnej skupiny patria nárečia hornotrenčianske, a to vlastné
hornotrenčianske nárečie, kysucké a hornokysucké nárečie. Túto skupinu
charakterizuje predovšetkým prítomnosť dvojhlások, čiastočná platnosť
rytmického zákona a nominatív plurálu mužského rodu typu bracia, sinovia.

Východoslovenské nárečia

Nápadným znakom týchto nárečí je úplný nedostatok kvantity: volam, davam, robim,
muka, dobri, dobra a výrazný je prízvuk na predposlednej slabike. Delíme ich na tri
základné skupiny a to na juhozápadnú, strednú a východnú.
Do juhozápadnej patria nárečia spišské, abovské nárečie juhozápadného Šariša.
Do strednej skupiny patria nárečia stredného a severného Šariša a zemplínske
nárečie.
Do východnej skupiny patria nárečia užské a sotácke.


Mesačné príspevky
Oblaky
Business English Slovenská literatúra Angličtina pre špecifické situácie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Predminulý priebehový čas anglická konverzácia Súdny preklad angličtina pre obchod Anglické prídavné mená metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá význam slov Slovak conversation English in use Spisovná slovenčina Slovak vocabulary reparát Slovak grammar metódy, vzdelávanie, anglické časy slohové útvary teória literatúry Specialized English anglické skratky Skúšky z jazyka Slovak cases slovenské nárečia, slovensko english for travelling Anglické frazálne slovesá Slovak word formation Motivácia angličtina pre lekárov slovenská gramatika Slovak dialogue Slovak nouns Slovak questions Slovak sentences Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk pomôcky k učeniu sa Anglické slovesá Slovenská gramatika slovak for foreigners, time význam slov a ich použite výučba, doučovanie Anglické zámená Slovak pronunciation vetná skladba Typy angličtiny Slovak slang Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia Medical Slovak gramatika prídavné mená Druhy viet učenie sa angličtina slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra Gerundium Anglické frázy Slovak dialogues Vetná skladba priama metóda doučovanie metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá Slovak tenses rečnícky štýl anglická výslovnosť English grammar obchodná angličtina maturita Slovak verbs Doučovanie prekladateľstvo English for everyday life Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie anglické opozitá anglická gramatika Slovak for foreigners Anglická gramatika slovné spojenia frázové slovesá verbs with prepositions pohovor v angličtine Slovenský jazyk
Návrat na obsah