Poznáte slovenské nárečia ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte slovenské nárečia ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenské nárečia, slovensko ·
Tags: nárečieSlovenskoľudia
Čo ste o slovenských nárečiach nevedeli

Nárečie alebo inak povedané dialekt je jazykový útvar, ktorým a hovorí na zemepisne
ohraničenom území. Od iných zemepisne vymedzených nárečí sa odlišuje istými
charakteristickými znakmi. Výskumom nárečí sa zaoberá dialektológia.

Prečo práve sa zaoberať nárečiami ?

Nárečiami sa zaoberáme kvôli poznaniu dejín jazyka aj poznaniu dejín spoločnosti,
ktorá tieto nárečia utvárala, a napokon aj pre zveľadenie spisovného jazyka.
Slovenské nárečia sa vyvinuli v podmienkach, ktoré sa na území Slovenska vytvorili
po zániku Veľkomoravskej ríše. Navzájom sa pomerne pestro líšia po zvukovej
stránke aj v ohýbaní slov. Ďalej sa líšia v tvorení slov a v skladbe to nie až taký
rozdiel, avšak každé nárečie má rozličný slovník.

Základné rozdelenie nárečí

Nárečia na Slovensku boli už od začiatku svojho vývinu rozdelené na tri základné
skupiny a to:
Západoslovenské, východoslovenské a stredoslovenské, boli už sformované v 15.
storočí.
Stredoslovenské nárečia tvoria dve skupiny do severnej skupiny patria nárečia
liptovské, oravské, turčianske a hornonitrianske. Južnú skupinu tvoria nárečia
zvolenské, tekovské, hontianske, novohradské a gemerské.
Západoslovenské nárečia

- Rozdeľujeme na severnú, východnú a juhozápadnú skupinu.
- Do severnej skupiny patria nárečia hornotrenčianske, a to vlastné
hornotrenčianske nárečie, kysucké a hornokysucké nárečie. Túto skupinu
charakterizuje predovšetkým prítomnosť dvojhlások, čiastočná platnosť
rytmického zákona a nominatív plurálu mužského rodu typu bracia, sinovia.

Východoslovenské nárečia

Nápadným znakom týchto nárečí je úplný nedostatok kvantity: volam, davam, robim,
muka, dobri, dobra a výrazný je prízvuk na predposlednej slabike. Delíme ich na tri
základné skupiny a to na juhozápadnú, strednú a východnú.
Do juhozápadnej patria nárečia spišské, abovské nárečie juhozápadného Šariša.
Do strednej skupiny patria nárečia stredného a severného Šariša a zemplínske
nárečie.
Do východnej skupiny patria nárečia užské a sotácke.


Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie Motivácia Slovak grammar Doučovanie Druhy viet Slovak nouns English in use slovné spojenia Slovak conversation verbs with prepositions Slovak sentences význam slov Anglické slovesá teória literatúry Slovak for foreigners učenie sa Gerundium tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá Súdny preklad výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra gramatika Anglické frázy anglická konverzácia Slovak vocabulary slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia Specialized English maturita Slovak dialogue vetná skladba pohovor v angličtine slovak for foreigners Slovenská literatúra obchodná angličtina anglické opozitá Jednoduchá veta english for travelling reparát význam slov a ich použite Anglická gramatika Anglické zámená English grammar Anglické prídavné mená Anglické frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogues metódy výučby Slovak word formation Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy English for everyday life Medical Slovak Slovenská gramatika Slovak cases slohové útvary Anglické frazálne slovesá metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu anglická gramatika Typy angličtiny Slovak tenses Slovenský jazyk Vetná skladba priama metóda Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod rečnícky štýl Slovak questions slovenská gramatika angličtina pre lekárov anglická výslovnosť Metódy výučby prídavné mená angličtina Business English výučba, doučovanie prekladateľstvo anglické skratky
Návrat na obsah