Poznáte slovenské nárečia ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte slovenské nárečia ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenské nárečia, slovensko ·
Tags: nárečieSlovenskoľudia
Čo ste o slovenských nárečiach nevedeli

Nárečie alebo inak povedané dialekt je jazykový útvar, ktorým a hovorí na zemepisne
ohraničenom území. Od iných zemepisne vymedzených nárečí sa odlišuje istými
charakteristickými znakmi. Výskumom nárečí sa zaoberá dialektológia.

Prečo práve sa zaoberať nárečiami ?

Nárečiami sa zaoberáme kvôli poznaniu dejín jazyka aj poznaniu dejín spoločnosti,
ktorá tieto nárečia utvárala, a napokon aj pre zveľadenie spisovného jazyka.
Slovenské nárečia sa vyvinuli v podmienkach, ktoré sa na území Slovenska vytvorili
po zániku Veľkomoravskej ríše. Navzájom sa pomerne pestro líšia po zvukovej
stránke aj v ohýbaní slov. Ďalej sa líšia v tvorení slov a v skladbe to nie až taký
rozdiel, avšak každé nárečie má rozličný slovník.

Základné rozdelenie nárečí

Nárečia na Slovensku boli už od začiatku svojho vývinu rozdelené na tri základné
skupiny a to:
Západoslovenské, východoslovenské a stredoslovenské, boli už sformované v 15.
storočí.
Stredoslovenské nárečia tvoria dve skupiny do severnej skupiny patria nárečia
liptovské, oravské, turčianske a hornonitrianske. Južnú skupinu tvoria nárečia
zvolenské, tekovské, hontianske, novohradské a gemerské.
Západoslovenské nárečia

- Rozdeľujeme na severnú, východnú a juhozápadnú skupinu.
- Do severnej skupiny patria nárečia hornotrenčianske, a to vlastné
hornotrenčianske nárečie, kysucké a hornokysucké nárečie. Túto skupinu
charakterizuje predovšetkým prítomnosť dvojhlások, čiastočná platnosť
rytmického zákona a nominatív plurálu mužského rodu typu bracia, sinovia.

Východoslovenské nárečia

Nápadným znakom týchto nárečí je úplný nedostatok kvantity: volam, davam, robim,
muka, dobri, dobra a výrazný je prízvuk na predposlednej slabike. Delíme ich na tri
základné skupiny a to na juhozápadnú, strednú a východnú.
Do juhozápadnej patria nárečia spišské, abovské nárečie juhozápadného Šariša.
Do strednej skupiny patria nárečia stredného a severného Šariša a zemplínske
nárečie.
Do východnej skupiny patria nárečia užské a sotácke.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue Doučovanie prekladateľstvo Druhy viet Slovak for foreigners Súdny preklad metódy výučby, jazyky doučovanie Slovak dialogues slovak for foreigners Anglická gramatika slovenská literatúra výučba, doučovanie English grammar Angličtina pre každú situáciu učenie sa tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia slohové útvary english for travelling anglická výslovnosť angličtina Anglické frázové slovesá slovenská gramatika obchodná angličtina slovak for foreigners, time Typy angličtiny anglická gramatika anglické opozitá Anglické frázy frázové slovesá Jednoduchá veta Specialized English Slovak cases Gerundium anglické časy pohovor v angličtine Slovak conversation priama metóda Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby slovné spojenia Slovak questions maturita rečnícky štýl English in use Vetná skladba metódy, vzdelávanie, slovenské nárečia, slovensko Slovak tenses Predminulý priebehový čas význam slov anglické skratky teória literatúry angličtina pre obchod Anglické zámená Slovak grammar English for everyday life reparát Anglické frazálne slovesá Skúšky z jazyka význam slov a ich použite Medical Slovak angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences Business English verbs with prepositions gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives prídavné mená Metódy výučby Slovenská literatúra vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Slovenský jazyk Nepravidelné stupňovanie
Návrat na obsah