Predaj v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Predaj v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v angličtina pre obchod ·
Tags: predajangličtina
Angličtina v predaji

Existuje angličtina, ktorá je špecifická pri predaji, dnes si ukážeme malý úryvok z dialógu, kde sa zaoberáme predajom.

Good morning madam. Can I help you ?

Dobré ráno, pani, čo si želáte?

Oh, good morning. Er, I was just looking really.

Dobré ráno. No vlastne som sa len pozerala.

I see you have a sale on.

Vidím, že máte výpredaj.

Do you have any  light Summer dresses ?

Máte nejaké ľahké letné šaty?

Oh yes, madam, we have quite a selection upstairs, if you´d like to follow me, I´l show you.

Ale áno, pani, hore na poschodí máme kolekciu. Ak ma budete nasledovať, ukážem vám ich.

Right.  
                                         
Dobre.

There we are.

Tu sme.

Do you know your size?

Poznáte svoju veľkosť?

Yes, but it is not for me, it´s present for my daughter, she is size 42.

Áno, ale to nie je pre mňa, je to darček pre moju dcéru, ona má veľkosť 42.

Size 42? Oh well we have a few nice ones here in the sale and over there we have some very nice silk dresses.

Veľkosť 42 ? Máme zopár pekných šiat vo výpredaji a tamto máme veľmi pekné hodvábne šaty.

I think I´ll take this one.

Myslím, že si zoberiem tieto.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia anglické časy slovenská gramatika verbs with prepositions Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl Anglické nepravidelné slovesá priama metóda Gerundium Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu význam slov a ich použite metódy výučby, jazyky Anglické frázy Jednoduchá veta anglicko - slovenská konverzácia Slovak sentences Anglické frázové slovesá Slovak conversation Skúšky z jazyka English in use English for everyday life Súdny preklad význam slov Slovak for foreigners Predminulý priebehový čas Slovenská literatúra Anglická gramatika Vetná skladba Druhy viet gramatika anglické skratky anglická gramatika maturita anglická výslovnosť vetná skladba prídavné mená Slovak tenses prekladateľstvo učenie sa slovné spojenia Specialized English tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov slovenská literatúra Medical Slovak Slovak dialogue slovenské nárečia, slovensko výučba, doučovanie Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogues metódy výučby Slovak grammar angličtina výučba, učenie sa, anketa anglické opozitá pohovor v angličtine Slovak nouns Slovak questions slovak for foreigners English grammar teória literatúry Business English frázové slovesá slovak for foreigners, time reparát Anglické slovesá Typy angličtiny doučovanie Anglické prídavné mená obchodná angličtina Slovak cases slohové útvary angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, Doučovanie english for travelling
Návrat na obsah