Predaj v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Predaj v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v angličtina pre obchod ·
Tags: predajangličtina
Angličtina v predaji

Existuje angličtina, ktorá je špecifická pri predaji, dnes si ukážeme malý úryvok z dialógu, kde sa zaoberáme predajom.

Good morning madam. Can I help you ?

Dobré ráno, pani, čo si želáte?

Oh, good morning. Er, I was just looking really.

Dobré ráno. No vlastne som sa len pozerala.

I see you have a sale on.

Vidím, že máte výpredaj.

Do you have any  light Summer dresses ?

Máte nejaké ľahké letné šaty?

Oh yes, madam, we have quite a selection upstairs, if you´d like to follow me, I´l show you.

Ale áno, pani, hore na poschodí máme kolekciu. Ak ma budete nasledovať, ukážem vám ich.

Right.  
                                         
Dobre.

There we are.

Tu sme.

Do you know your size?

Poznáte svoju veľkosť?

Yes, but it is not for me, it´s present for my daughter, she is size 42.

Áno, ale to nie je pre mňa, je to darček pre moju dcéru, ona má veľkosť 42.

Size 42? Oh well we have a few nice ones here in the sale and over there we have some very nice silk dresses.

Veľkosť 42 ? Máme zopár pekných šiat vo výpredaji a tamto máme veľmi pekné hodvábne šaty.

I think I´ll take this one.

Myslím, že si zoberiem tieto.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenský jazyk priama metóda rečnícky štýl Slovak dialogue Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners Slovak nouns Business English výučba, doučovanie Slovak grammar anglická konverzácia angličtina Anglické slovesá slovné spojenia Anglická gramatika prídavné mená Slovenská literatúra doučovanie Slovak dialogues anglické opozitá Anglické prídavné mená Spisovná slovenčina verbs with prepositions Slovak for foreigners Doučovanie reparát Motivácia prekladateľstvo Slovak pronunciation Slovak slang slovak for foreigners, time Slovak questions metódy výučby Jednoduchá veta slovenské nárečia, slovensko English for everyday life anglické časy Slovak tenses angličtina pre lekárov vetná skladba english for travelling výučba, učenie sa, anketa angličtina pre obchod Slovenská gramatika Skúšky z jazyka Vetná skladba učenie sa Anglické frazálne slovesá maturita frázové slovesá Gerundium anglická výslovnosť obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, Anglické frázy Medical Slovak Slovak conversation gramatika Slovak sentences Druhy viet anglická gramatika Slovak verbs English grammar význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie pomôcky k učeniu sa Angličtina pre špecifické situácie Typy angličtiny English in use Predminulý priebehový čas anglické skratky teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak vocabulary slohové útvary slovenská literatúra Anglické frázové slovesá Slovak word formation Anglické zámená tipy ako sa učiť jazyk význam slov anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby Specialized English metódy výučby, jazyky Slovak cases Súdny preklad slovenská gramatika pohovor v angličtine Anglické nepravidelné slovesá
Návrat na obsah