Predaj v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Predaj v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v angličtina pre obchod ·
Tags: predajangličtina
Angličtina v predaji

Existuje angličtina, ktorá je špecifická pri predaji, dnes si ukážeme malý úryvok z dialógu, kde sa zaoberáme predajom.

Good morning madam. Can I help you ?

Dobré ráno, pani, čo si želáte?

Oh, good morning. Er, I was just looking really.

Dobré ráno. No vlastne som sa len pozerala.

I see you have a sale on.

Vidím, že máte výpredaj.

Do you have any  light Summer dresses ?

Máte nejaké ľahké letné šaty?

Oh yes, madam, we have quite a selection upstairs, if you´d like to follow me, I´l show you.

Ale áno, pani, hore na poschodí máme kolekciu. Ak ma budete nasledovať, ukážem vám ich.

Right.  
                                         
Dobre.

There we are.

Tu sme.

Do you know your size?

Poznáte svoju veľkosť?

Yes, but it is not for me, it´s present for my daughter, she is size 42.

Áno, ale to nie je pre mňa, je to darček pre moju dcéru, ona má veľkosť 42.

Size 42? Oh well we have a few nice ones here in the sale and over there we have some very nice silk dresses.

Veľkosť 42 ? Máme zopár pekných šiat vo výpredaji a tamto máme veľmi pekné hodvábne šaty.

I think I´ll take this one.

Myslím, že si zoberiem tieto.


Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie pohovor v angličtine Slovak tenses Motivácia frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko Doučovanie Vetná skladba význam slov prídavné mená Anglické zámená English grammar Slovak grammar Slovenský jazyk Anglické prídavné mená metódy, vzdelávanie, Slovak questions Slovak word formation Druhy viet Slovak for foreigners anglická konverzácia angličtina pre lekárov English in use Anglické slovesá verbs with prepositions Slovak dialogue Specialized English Nepravidelné stupňovanie Slovenská literatúra Typy angličtiny Súdny preklad anglická gramatika slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu Slovak cases angličtina reparát anglické opozitá Gerundium anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners Anglické frázy výučba, doučovanie anglické časy Slovak conversation angličtina pre obchod English for everyday life Business English Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické skratky Slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá priama metóda Slovak vocabulary maturita učenie sa vetná skladba Slovak dialogues Anglické nepravidelné slovesá teória literatúry význam slov a ich použite Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas Metódy výučby slohové útvary metódy výučby, jazyky Slovak nouns Slovak sentences obchodná angličtina slovné spojenia Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time výučba, učenie sa, anketa metódy výučby prekladateľstvo Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť Medical Slovak english for travelling slovenská gramatika rečnícky štýl Anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk gramatika
Návrat na obsah