Prídavné mená v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Prídavné mená v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické prídavné mená ·
Prídavné mená v angličtine

 
Forma a pozícia

 
A happy boy                           a happy girl                       These children are happy.

 
 
Prídavné mená v angličtine majú len jednu formu.

 
 
He is an old man.                     This man is old.

 
Ich pozícia vo vete je pred prídavnými menami a v dodatku vety.

 
Porovnávanie – stupeň rovnosti

 
Tom is as clever as John.

 
You are not as old as Jane.

 
Používame  vzor  as+ prídavné meno + as aby sme ukázali rovnosť.

 
Alebo not as + prídavné meno + as aby sme ukázali rozdiel.

 
 
Prídavné mená sa dajú stupňovať

 
Pravidelne

 
small        smaller       the smallest

 
 
Nepravidelne

 
Good        better          the best

 
 
Prídavné mená s troma a viacerými slabikami

 
 
Interesting        more interesting            the most interesting

 
 
Môžeme ich urobiť aj z dvoch podstatných mien

 
 
Summer holidays


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak word formation angličtina slovné spojenia Súdny preklad Slovak sentences učenie sa English for everyday life English grammar Doučovanie výučba, učenie sa, anketa Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázy Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas Slovak dialogues prídavné mená Anglická gramatika Druhy viet Slovak conversation verbs with prepositions obchodná angličtina Slovenská literatúra význam slov Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov Angličtina pre každú situáciu anglická výslovnosť Business English Slovak questions Anglické prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners Anglické zámená tipy ako sa učiť jazyk prekladateľstvo maturita english for travelling rečnícky štýl Slovenský jazyk Medical Slovak Slovak for foreigners Gerundium Skúšky z jazyka metódy výučby priama metóda vetná skladba Anglické frázové slovesá anglická konverzácia Anglické slovesá Specialized English anglické opozitá anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba Metódy výučby Slovenská gramatika Slovak grammar výučba, doučovanie Slovak cases slovenská literatúra Slovak dialogue anglické časy reparát metódy výučby, jazyky Motivácia angličtina pre obchod pohovor v angličtine Slovak vocabulary význam slov a ich použite anglická gramatika Slovak nouns doučovanie teória literatúry slovenské nárečia, slovensko anglické skratky Nepravidelné stupňovanie gramatika Slovak tenses English in use slovenská gramatika slohové útvary slovak for foreigners, time frázové slovesá
Návrat na obsah