Slová s opačným významom - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slová s opačným významom

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglické opozitá ·
Tags: angličtinaopozitápredpony
Opozitá v angličtine

 
V angličtine sa tvoria slová opačného významu pomocou rôznych predpôn, my si ukážeme zopár príkladov.

 
Pomocou predpony dis:

 
advantage – výhoda           disadvantage – nevýhoda
 
agree – súhlasiť                  disagree – nesúhlasiť
 
appear – objaviť sa             disappear – zmiznúť           
 
 
Pomocou predpony un:

 
believable – uveriteľný                    unbelievable – neuveriteľný
 
certain – istý                                    uncertain  - neistý
 
happy – šťastný                               unhappy – nešťastný

 
Pomocou predpony im:

 
moral – morálny                          immoral – nemorálny
 
patient – trpezlivý                        impatient – netrpezlivý
 
polite – slušný                             impolite – neslušný
 
 
Pomocou predpony in:

 
legal – legálny                              illegal – nelegálny
 
legible – čitateľný                         illegible – nečitateľný
 
logical – logický                            illogical – nelogický
 
 
Pomocou predpony ir :

 
rational – rozumný              irrational – nerozumný
 
regular – pravidelný            irregular – nepravidelný
 
resistible – odolateľný        irresistible – neodolateľný
 
 
Pomocou predpony non :

 
addictive – návykový             non-addictive – nenávykový
 
alcoholic – alkoholický           non- alcoholic – nealkoholický
 
existent – existujúci               non- existent - neexistujúci


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak conversation verbs with prepositions Vetná skladba Doučovanie gramatika Anglické frázové slovesá Medical Slovak Anglické frazálne slovesá Slovak questions teória literatúry slovak for foreigners Slovenský jazyk Súdny preklad význam slov a ich použite pohovor v angličtine Anglická gramatika reparát Typy angličtiny anglické opozitá Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa Slovenská gramatika Anglické slovesá anglické skratky Slovak vocabulary Slovak sentences metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázy slohové útvary frázové slovesá Motivácia Metódy výučby maturita prídavné mená vetná skladba angličtina pre lekárov anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre obchod Skúšky z jazyka Slovak dialogues Specialized English učenie sa English for everyday life angličtina anglické časy Slovak for foreigners metódy výučby anglická gramatika anglická výslovnosť slovenská literatúra English in use výučba, doučovanie English grammar Gerundium slovenské nárečia, slovensko priama metóda slovak for foreigners, time Slovak grammar význam slov Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia Slovak tenses english for travelling prekladateľstvo Slovenská literatúra Slovak dialogue Druhy viet Slovak word formation Anglické nepravidelné slovesá doučovanie Business English rečnícky štýl obchodná angličtina Predminulý priebehový čas anglická konverzácia Slovak nouns Slovak cases slovenská gramatika Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah