Slová s opačným významom - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slová s opačným významom

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglické opozitá ·
Tags: angličtinaopozitápredpony
Opozitá v angličtine

 
V angličtine sa tvoria slová opačného významu pomocou rôznych predpôn, my si ukážeme zopár príkladov.

 
Pomocou predpony dis:

 
advantage – výhoda           disadvantage – nevýhoda
 
agree – súhlasiť                  disagree – nesúhlasiť
 
appear – objaviť sa             disappear – zmiznúť           
 
 
Pomocou predpony un:

 
believable – uveriteľný                    unbelievable – neuveriteľný
 
certain – istý                                    uncertain  - neistý
 
happy – šťastný                               unhappy – nešťastný

 
Pomocou predpony im:

 
moral – morálny                          immoral – nemorálny
 
patient – trpezlivý                        impatient – netrpezlivý
 
polite – slušný                             impolite – neslušný
 
 
Pomocou predpony in:

 
legal – legálny                              illegal – nelegálny
 
legible – čitateľný                         illegible – nečitateľný
 
logical – logický                            illogical – nelogický
 
 
Pomocou predpony ir :

 
rational – rozumný              irrational – nerozumný
 
regular – pravidelný            irregular – nepravidelný
 
resistible – odolateľný        irresistible – neodolateľný
 
 
Pomocou predpony non :

 
addictive – návykový             non-addictive – nenávykový
 
alcoholic – alkoholický           non- alcoholic – nealkoholický
 
existent – existujúci               non- existent - neexistujúci


Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba Súdny preklad tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues metódy výučby, jazyky vetná skladba metódy výučby Anglické zámená Gerundium English grammar maturita Motivácia angličtina doučovanie Slovak vocabulary teória literatúry frázové slovesá gramatika slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases Business English Anglické prídavné mená Slovak questions výučba, doučovanie rečnícky štýl Doučovanie Slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená Nepravidelné stupňovanie reparát Skúšky z jazyka Slovak sentences Metódy výučby Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia Slovak conversation angličtina pre lekárov English in use Anglické frázy slovné spojenia význam slov slovak for foreigners, time Anglická gramatika anglická gramatika Typy angličtiny slovenská literatúra význam slov a ich použite Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogue verbs with prepositions slovenská gramatika slohové útvary anglické opozitá anglické časy Slovenský jazyk výučba, učenie sa, anketa Slovenská gramatika Jednoduchá veta Anglické slovesá Anglické frazálne slovesá Druhy viet priama metóda anglická výslovnosť učenie sa Medical Slovak English for everyday life Slovak tenses Slovak nouns prekladateľstvo english for travelling Anglické frázové slovesá Slovenská literatúra obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, Slovak grammar angličtina pre obchod Predminulý priebehový čas pohovor v angličtine slovak for foreigners anglické skratky Specialized English
Návrat na obsah