Slová s opačným významom - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slová s opačným významom

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglické opozitá ·
Tags: angličtinaopozitápredpony
Opozitá v angličtine

 
V angličtine sa tvoria slová opačného významu pomocou rôznych predpôn, my si ukážeme zopár príkladov.

 
Pomocou predpony dis:

 
advantage – výhoda           disadvantage – nevýhoda
 
agree – súhlasiť                  disagree – nesúhlasiť
 
appear – objaviť sa             disappear – zmiznúť           
 
 
Pomocou predpony un:

 
believable – uveriteľný                    unbelievable – neuveriteľný
 
certain – istý                                    uncertain  - neistý
 
happy – šťastný                               unhappy – nešťastný

 
Pomocou predpony im:

 
moral – morálny                          immoral – nemorálny
 
patient – trpezlivý                        impatient – netrpezlivý
 
polite – slušný                             impolite – neslušný
 
 
Pomocou predpony in:

 
legal – legálny                              illegal – nelegálny
 
legible – čitateľný                         illegible – nečitateľný
 
logical – logický                            illogical – nelogický
 
 
Pomocou predpony ir :

 
rational – rozumný              irrational – nerozumný
 
regular – pravidelný            irregular – nepravidelný
 
resistible – odolateľný        irresistible – neodolateľný
 
 
Pomocou predpony non :

 
addictive – návykový             non-addictive – nenávykový
 
alcoholic – alkoholický           non- alcoholic – nealkoholický
 
existent – existujúci               non- existent - neexistujúci


Mesačné príspevky
Oblaky
English grammar Slovak cases Anglické frazálne slovesá vetná skladba Slovak conversation pohovor v angličtine priama metóda anglické časy Anglické nepravidelné slovesá anglická výslovnosť slovak for foreigners, time doučovanie teória literatúry Slovak grammar metódy výučby, jazyky Medical Slovak Vetná skladba Súdny preklad metódy výučby Metódy výučby Doučovanie slovak for foreigners prekladateľstvo Jednoduchá veta anglické opozitá Typy angličtiny frázové slovesá Slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, Slovenský jazyk Anglické frázy maturita angličtina Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka prídavné mená obchodná angličtina Druhy viet gramatika tipy ako sa učiť jazyk Business English rečnícky štýl Slovak dialogues Anglické zámená slovenská gramatika anglické skratky angličtina pre lekárov význam slov a ich použite význam slov učenie sa slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu Slovak nouns anglická gramatika výučba, doučovanie Slovak questions reparát English in use English for everyday life Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko Specialized English Slovak sentences Predminulý priebehový čas slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre obchod slohové útvary Slovak dialogue Anglická gramatika anglická konverzácia Anglické frázové slovesá Gerundium verbs with prepositions výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners english for travelling
Návrat na obsah