Slová s opačným významom - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slová s opačným významom

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglické opozitá ·
Tags: angličtinaopozitápredpony
Opozitá v angličtine

 
V angličtine sa tvoria slová opačného významu pomocou rôznych predpôn, my si ukážeme zopár príkladov.

 
Pomocou predpony dis:

 
advantage – výhoda           disadvantage – nevýhoda
 
agree – súhlasiť                  disagree – nesúhlasiť
 
appear – objaviť sa             disappear – zmiznúť           
 
 
Pomocou predpony un:

 
believable – uveriteľný                    unbelievable – neuveriteľný
 
certain – istý                                    uncertain  - neistý
 
happy – šťastný                               unhappy – nešťastný

 
Pomocou predpony im:

 
moral – morálny                          immoral – nemorálny
 
patient – trpezlivý                        impatient – netrpezlivý
 
polite – slušný                             impolite – neslušný
 
 
Pomocou predpony in:

 
legal – legálny                              illegal – nelegálny
 
legible – čitateľný                         illegible – nečitateľný
 
logical – logický                            illogical – nelogický
 
 
Pomocou predpony ir :

 
rational – rozumný              irrational – nerozumný
 
regular – pravidelný            irregular – nepravidelný
 
resistible – odolateľný        irresistible – neodolateľný
 
 
Pomocou predpony non :

 
addictive – návykový             non-addictive – nenávykový
 
alcoholic – alkoholický           non- alcoholic – nealkoholický
 
existent – existujúci               non- existent - neexistujúci


Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská literatúra slovak for foreigners metódy výučby Skúšky z jazyka učenie sa gramatika Slovak grammar Anglické prídavné mená English for everyday life rečnícky štýl anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá pohovor v angličtine Slovak sentences angličtina pre obchod prídavné mená Medical Slovak doučovanie Slovak nouns angličtina pre lekárov anglická výslovnosť Slovak dialogue angličtina obchodná angličtina Metódy výučby English grammar anglické skratky reparát slovenská gramatika Jednoduchá veta výučba, doučovanie Anglické zámená anglická gramatika Slovak tenses Anglické frázy význam slov a ich použite prekladateľstvo Slovak conversation význam slov Anglické slovesá tipy ako sa učiť jazyk Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá Slovenská literatúra anglické opozitá Slovak dialogues Slovak cases Angličtina pre každú situáciu Predminulý priebehový čas english for travelling Gerundium slohové útvary slovak for foreigners, time slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko Business English teória literatúry English in use Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá Typy angličtiny Doučovanie maturita vetná skladba anglická konverzácia verbs with prepositions Vetná skladba Slovak for foreigners priama metóda Slovak questions Anglické frazálne slovesá Slovenský jazyk Súdny preklad Anglická gramatika
Návrat na obsah