Slová s opačným významom - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slová s opačným významom

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglické opozitá ·
Tags: angličtinaopozitápredpony
Opozitá v angličtine

 
V angličtine sa tvoria slová opačného významu pomocou rôznych predpôn, my si ukážeme zopár príkladov.

 
Pomocou predpony dis:

 
advantage – výhoda           disadvantage – nevýhoda
 
agree – súhlasiť                  disagree – nesúhlasiť
 
appear – objaviť sa             disappear – zmiznúť           
 
 
Pomocou predpony un:

 
believable – uveriteľný                    unbelievable – neuveriteľný
 
certain – istý                                    uncertain  - neistý
 
happy – šťastný                               unhappy – nešťastný

 
Pomocou predpony im:

 
moral – morálny                          immoral – nemorálny
 
patient – trpezlivý                        impatient – netrpezlivý
 
polite – slušný                             impolite – neslušný
 
 
Pomocou predpony in:

 
legal – legálny                              illegal – nelegálny
 
legible – čitateľný                         illegible – nečitateľný
 
logical – logický                            illogical – nelogický
 
 
Pomocou predpony ir :

 
rational – rozumný              irrational – nerozumný
 
regular – pravidelný            irregular – nepravidelný
 
resistible – odolateľný        irresistible – neodolateľný
 
 
Pomocou predpony non :

 
addictive – návykový             non-addictive – nenávykový
 
alcoholic – alkoholický           non- alcoholic – nealkoholický
 
existent – existujúci               non- existent - neexistujúci


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak word formation Druhy viet Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogue English for everyday life maturita anglické skratky Gerundium Slovak sentences Slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Anglické prídavné mená angličtina pre obchod prídavné mená Slovak verbs Slovak vocabulary pohovor v angličtine Slovak pronunciation Súdny preklad Slovak nouns význam slov a ich použite Medical Slovak Predminulý priebehový čas Vetná skladba slovak for foreigners Motivácia Spisovná slovenčina Nepravidelné stupňovanie Doučovanie obchodná angličtina English grammar Anglické zámená slovenská literatúra metódy výučby Slovenský jazyk Angličtina pre špecifické situácie slovné spojenia Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko reparát Slovak grammar slovak for foreigners, time anglická výslovnosť Anglické slovesá tipy ako sa učiť jazyk doučovanie frázové slovesá Slovak dialogues angličtina pre lekárov Typy angličtiny Slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses Slovak conversation teória literatúry anglická konverzácia Metódy výučby Slovak slang anglická gramatika vetná skladba metódy výučby, jazyky Slovak cases english for travelling Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie English in use Specialized English rečnícky štýl anglické časy metódy, vzdelávanie, Slovak questions učenie sa anglické opozitá verbs with prepositions priama metóda Skúšky z jazyka význam slov pomôcky k učeniu sa gramatika Slovenská literatúra Anglická gramatika Jednoduchá veta angličtina Business English Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázové slovesá slohové útvary
Návrat na obsah