Slovak indefinite numerals - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak indefinite numerals

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: numeralindefinitegrammar
Indefinite numerals in Slovak language

 
 
These numerals indicate the quantity of individuals or things. By meaning and form they belong to the group of definite numerals. Therefore  their meaning is the same as in the following numerals.

 
a)      Cardinal : mnoho, málo, viac, najviac, veľa, hodne, koľko, toľko, niekoľko, máločo, pár

 
b)      Multiplicative : mnohonásobný, viacnásobný, viackrát, menej ráz, koľkokrát, koľko ráz, niekoľko, násobne.

 
c)       Ordinal : koľký, toľký

 
Indefinite numerals, similarly as definite ones, can be:

 
a)      non-inflectional, and they are considered as adverbs of measure:  mnoho, veľa- viac- najviac, málo- menej- najmenej, čo najviac, priveľa, veľa- veľa,

 
b)      inflectional, and they are declined as adjectives.

 
The counted object of non- inflectional indefinite numerals is usually in the genitive as i tis with cardinal numerals. If individual is refered to, i tis in the genitive plural and if material nouns are refered to, they are genitive singular. If this construction is the subject in a sentence the verb has the impersonal form (3rd person singular neuter) Veľa detí muselo stáť. (Many children had to stand.) Cardinal indefinite  numerals are not declined even after prepositions. They have the non-inflectional fom when preceding the simple cases as the definition of measure: Ešte pred pár dňami nič nevedel.( he didn´t know anything a few days ago.) Pár vetami povedal všetko.  ( He said everything  in a few sentences.)

 
Quantity is also expressed by nouns : množstvo( quantity), väčšina( majority), kus, kúštik ( a bit), kopa ( a lot), pohár( glass), tanier ( plate),rok ( year), etc. Mal kopu listov.( he had a lots of letters. ) Nemal ani kúsok chleba.( He didn´t have a bit of bread.)


Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre obchod Slovak questions anglická výslovnosť anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time Slovak cases Slovak sentences anglické časy Doučovanie tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia Slovak nouns učenie sa Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov English for everyday life anglické opozitá Slovak dialogues Slovak for foreigners, comparison of adjectives vetná skladba gramatika Slovenská literatúra slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá metódy, vzdelávanie, Slovak grammar slovné spojenia Typy angličtiny Slovak conversation Medical Slovak english for travelling frázové slovesá význam slov Slovenský jazyk metódy výučby Vetná skladba angličtina Anglické frazálne slovesá rečnícky štýl Anglické frázové slovesá anglická gramatika teória literatúry Anglické zámená Jednoduchá veta prídavné mená Business English Anglické frázy doučovanie slovenské nárečia, slovensko reparát priama metóda metódy výučby, jazyky obchodná angličtina Slovak tenses Slovak dialogue English grammar Gerundium maturita English in use Metódy výučby Angličtina pre každú situáciu význam slov a ich použite výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka Anglická gramatika prekladateľstvo pohovor v angličtine výučba, doučovanie slovenská literatúra Súdny preklad Slovak for foreigners slovak for foreigners slohové útvary Specialized English verbs with prepositions anglické skratky Druhy viet
Návrat na obsah