Slovak indefinite numerals - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak indefinite numerals

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: numeralindefinitegrammar
Indefinite numerals in Slovak language

 
 
These numerals indicate the quantity of individuals or things. By meaning and form they belong to the group of definite numerals. Therefore  their meaning is the same as in the following numerals.

 
a)      Cardinal : mnoho, málo, viac, najviac, veľa, hodne, koľko, toľko, niekoľko, máločo, pár

 
b)      Multiplicative : mnohonásobný, viacnásobný, viackrát, menej ráz, koľkokrát, koľko ráz, niekoľko, násobne.

 
c)       Ordinal : koľký, toľký

 
Indefinite numerals, similarly as definite ones, can be:

 
a)      non-inflectional, and they are considered as adverbs of measure:  mnoho, veľa- viac- najviac, málo- menej- najmenej, čo najviac, priveľa, veľa- veľa,

 
b)      inflectional, and they are declined as adjectives.

 
The counted object of non- inflectional indefinite numerals is usually in the genitive as i tis with cardinal numerals. If individual is refered to, i tis in the genitive plural and if material nouns are refered to, they are genitive singular. If this construction is the subject in a sentence the verb has the impersonal form (3rd person singular neuter) Veľa detí muselo stáť. (Many children had to stand.) Cardinal indefinite  numerals are not declined even after prepositions. They have the non-inflectional fom when preceding the simple cases as the definition of measure: Ešte pred pár dňami nič nevedel.( he didn´t know anything a few days ago.) Pár vetami povedal všetko.  ( He said everything  in a few sentences.)

 
Quantity is also expressed by nouns : množstvo( quantity), väčšina( majority), kus, kúštik ( a bit), kopa ( a lot), pohár( glass), tanier ( plate),rok ( year), etc. Mal kopu listov.( he had a lots of letters. ) Nemal ani kúsok chleba.( He didn´t have a bit of bread.)


Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie Slovak verbs Slovak word formation Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta English for everyday life Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Spisovná slovenčina Business English anglická výslovnosť prekladateľstvo slovenské nárečia, slovensko Skúšky z jazyka angličtina pre obchod Anglické slovesá výučba, učenie sa, anketa Medical Slovak Doučovanie Specialized English rečnícky štýl pomôcky k učeniu sa angličtina pre lekárov maturita anglické časy gramatika slohové útvary Nepravidelné stupňovanie Slovenský jazyk vetná skladba pohovor v angličtine Anglické frázy anglicko - slovenská konverzácia Slovak vocabulary Slovak cases Slovak grammar Slovak for foreigners frázové slovesá Slovak sentences Slovak dialogues Anglické frazálne slovesá Vetná skladba English in use Gerundium metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, Slovak slang Anglické zámená priama metóda význam slov a ich použite english for travelling Motivácia Typy angličtiny anglické skratky English grammar Anglické prídavné mená Angličtina pre každú situáciu Súdny preklad anglická gramatika anglická konverzácia Metódy výučby Slovak pronunciation učenie sa Slovenská gramatika Slovak tenses Angličtina pre špecifické situácie anglické opozitá Slovak nouns Slovak dialogue reparát slovné spojenia obchodná angličtina slovenská literatúra Anglická gramatika Slovak conversation metódy výučby slovak for foreigners, time význam slov slovenská gramatika slovak for foreigners verbs with prepositions prídavné mená Druhy viet Anglické frázové slovesá angličtina Slovak questions teória literatúry tipy ako sa učiť jazyk
Návrat na obsah