Slovak indefinite numerals - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak indefinite numerals

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: numeralindefinitegrammar
Indefinite numerals in Slovak language

 
 
These numerals indicate the quantity of individuals or things. By meaning and form they belong to the group of definite numerals. Therefore  their meaning is the same as in the following numerals.

 
a)      Cardinal : mnoho, málo, viac, najviac, veľa, hodne, koľko, toľko, niekoľko, máločo, pár

 
b)      Multiplicative : mnohonásobný, viacnásobný, viackrát, menej ráz, koľkokrát, koľko ráz, niekoľko, násobne.

 
c)       Ordinal : koľký, toľký

 
Indefinite numerals, similarly as definite ones, can be:

 
a)      non-inflectional, and they are considered as adverbs of measure:  mnoho, veľa- viac- najviac, málo- menej- najmenej, čo najviac, priveľa, veľa- veľa,

 
b)      inflectional, and they are declined as adjectives.

 
The counted object of non- inflectional indefinite numerals is usually in the genitive as i tis with cardinal numerals. If individual is refered to, i tis in the genitive plural and if material nouns are refered to, they are genitive singular. If this construction is the subject in a sentence the verb has the impersonal form (3rd person singular neuter) Veľa detí muselo stáť. (Many children had to stand.) Cardinal indefinite  numerals are not declined even after prepositions. They have the non-inflectional fom when preceding the simple cases as the definition of measure: Ešte pred pár dňami nič nevedel.( he didn´t know anything a few days ago.) Pár vetami povedal všetko.  ( He said everything  in a few sentences.)

 
Quantity is also expressed by nouns : množstvo( quantity), väčšina( majority), kus, kúštik ( a bit), kopa ( a lot), pohár( glass), tanier ( plate),rok ( year), etc. Mal kopu listov.( he had a lots of letters. ) Nemal ani kúsok chleba.( He didn´t have a bit of bread.)


Mesačné príspevky
Oblaky
Druhy viet Business English Slovak cases obchodná angličtina anglické skratky verbs with prepositions Slovak vocabulary Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas slovenské nárečia, slovensko English in use Slovak nouns Slovak word formation Anglické frázové slovesá slovné spojenia anglické časy Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá slovenská literatúra metódy výučby, jazyky angličtina slohové útvary reparát slovenská gramatika anglická výslovnosť priama metóda Doučovanie Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia vetná skladba význam slov Gerundium metódy, vzdelávanie, metódy výučby Slovak conversation slovak for foreigners, time frázové slovesá English for everyday life Anglické zámená Slovak dialogue Slovak questions prídavné mená Metódy výučby Specialized English anglická konverzácia Slovenská gramatika Anglická gramatika Slovak grammar Vetná skladba učenie sa Medical Slovak prekladateľstvo Slovak tenses doučovanie výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra Súdny preklad english for travelling Anglické prídavné mená Slovak sentences Motivácia teória literatúry výučba, doučovanie Anglické slovesá význam slov a ich použite gramatika Skúšky z jazyka anglická gramatika slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá rečnícky štýl angličtina pre lekárov tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk Angličtina pre každú situáciu angličtina pre obchod Slovak for foreigners Slovak dialogues anglické opozitá pohovor v angličtine English grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny maturita
Návrat na obsah