Slovak negative pronouns - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak negative pronouns

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: pronounsnegativeslovak
Negative  pronouns

 
 
Slovak language has some negative  pronouns that you can use in your speech or writing. We show them how we can use them in sentences.


 
 
Nikto – nobody

 
Nikto tu nie je.

 
Nobody is here.


 
Nič – nothing

 
Nemám nič.

 
I have nothing.


 
Nikde -  nowhere( location)

 
Nejdem nikde.

 
I go nowhere.


 
Nikam nowhere (  direction )

 
Kam ideš ? Nikam.

 
Where are you going ? Nowhere.


 
Nikdy – never

 
Kedy  prídeš ? Nikdy.

 
When will you come ? Never.


 
Ničí – nobody´s

 
Koho je to klobúk? Ničí .

 
Whose is this hat ? Nobody´s.


 
Nijaký – no, of no kind

 
Máš nejaký pohár ? Nemám nijaký.

 
Do you have some any glass ? I have no one.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners význam slov a ich použite Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Skúšky z jazyka Doučovanie Typy angličtiny English in use metódy výučby, jazyky prídavné mená Motivácia Anglické nepravidelné slovesá slovenská gramatika Slovak dialogues Anglická gramatika angličtina pre obchod tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogue english for travelling Business English učenie sa Slovenský jazyk vetná skladba Anglické slovesá Druhy viet Medical Slovak metódy výučby Slovak word formation obchodná angličtina slovak for foreigners Slovak grammar Súdny preklad anglická gramatika gramatika English grammar Slovak questions Specialized English Slovenská gramatika výučba, doučovanie anglické časy anglická výslovnosť Anglické frázy slovenská literatúra Jednoduchá veta frázové slovesá anglické skratky anglická konverzácia Anglické zámená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické prídavné mená doučovanie význam slov slovenské nárečia, slovensko teória literatúry Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov slovak for foreigners, time Slovak vocabulary pohovor v angličtine English for everyday life slovné spojenia Slovak conversation prekladateľstvo rečnícky štýl maturita Angličtina pre každú situáciu verbs with prepositions priama metóda metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá Gerundium Predminulý priebehový čas Slovak cases výučba, učenie sa, anketa Slovak tenses anglické opozitá angličtina Slovak nouns Slovak sentences Slovenská literatúra slohové útvary reparát Metódy výučby
Návrat na obsah