Slovak negative pronouns - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak negative pronouns

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: pronounsnegativeslovak
Negative  pronouns

 
 
Slovak language has some negative  pronouns that you can use in your speech or writing. We show them how we can use them in sentences.


 
 
Nikto – nobody

 
Nikto tu nie je.

 
Nobody is here.


 
Nič – nothing

 
Nemám nič.

 
I have nothing.


 
Nikde -  nowhere( location)

 
Nejdem nikde.

 
I go nowhere.


 
Nikam nowhere (  direction )

 
Kam ideš ? Nikam.

 
Where are you going ? Nowhere.


 
Nikdy – never

 
Kedy  prídeš ? Nikdy.

 
When will you come ? Never.


 
Ničí – nobody´s

 
Koho je to klobúk? Ničí .

 
Whose is this hat ? Nobody´s.


 
Nijaký – no, of no kind

 
Máš nejaký pohár ? Nemám nijaký.

 
Do you have some any glass ? I have no one.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázové slovesá Slovak sentences Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine slohové útvary English in use Súdny preklad anglická konverzácia metódy výučby, jazyky slovenská gramatika Slovak questions Motivácia anglicko - slovenská konverzácia Business English Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť angličtina pre lekárov Vetná skladba Slovak vocabulary doučovanie angličtina pre obchod Slovak tenses Anglické zámená Slovenská literatúra Druhy viet slovné spojenia Specialized English učenie sa Anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina Typy angličtiny English grammar Medical Slovak frázové slovesá Jednoduchá veta angličtina Slovak nouns metódy výučby Slovak dialogues teória literatúry Metódy výučby Slovak conversation maturita vetná skladba english for travelling výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite anglické opozitá Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko Doučovanie Slovenská gramatika slovak for foreigners rečnícky štýl English for everyday life slovenská literatúra Anglické frázy Slovak cases význam slov slovak for foreigners, time Anglické slovesá prekladateľstvo anglické skratky Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogue anglické časy anglická gramatika priama metóda gramatika Skúšky z jazyka Slovak grammar Anglické prídavné mená reparát výučba, doučovanie
Návrat na obsah