Slovak negative pronouns - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak negative pronouns

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: pronounsnegativeslovak
Negative  pronouns

 
 
Slovak language has some negative  pronouns that you can use in your speech or writing. We show them how we can use them in sentences.


 
 
Nikto – nobody

 
Nikto tu nie je.

 
Nobody is here.


 
Nič – nothing

 
Nemám nič.

 
I have nothing.


 
Nikde -  nowhere( location)

 
Nejdem nikde.

 
I go nowhere.


 
Nikam nowhere (  direction )

 
Kam ideš ? Nikam.

 
Where are you going ? Nowhere.


 
Nikdy – never

 
Kedy  prídeš ? Nikdy.

 
When will you come ? Never.


 
Ničí – nobody´s

 
Koho je to klobúk? Ničí .

 
Whose is this hat ? Nobody´s.


 
Nijaký – no, of no kind

 
Máš nejaký pohár ? Nemám nijaký.

 
Do you have some any glass ? I have no one.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak slang Anglická gramatika Medical Slovak Slovenská gramatika Slovak dialogue pohovor v angličtine Jednoduchá veta Slovak questions Anglické slovesá význam slov anglická gramatika Business English doučovanie Slovak for foreigners Slovak dialogues Slovak conversation angličtina pre lekárov Súdny preklad Specialized English pomôcky k učeniu sa priama metóda Angličtina pre špecifické situácie slovné spojenia Vetná skladba anglická konverzácia slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie Typy angličtiny Slovak cases verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa English grammar metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk anglické opozitá Anglické frázy Anglické frázové slovesá anglické časy slovak for foreigners Slovak tenses Skúšky z jazyka frázové slovesá význam slov a ich použite výučba, doučovanie Slovak verbs anglické skratky angličtina reparát Angličtina pre každú situáciu Anglické prídavné mená Druhy viet Anglické frazálne slovesá Spisovná slovenčina Slovak pronunciation Slovak vocabulary teória literatúry obchodná angličtina english for travelling anglická výslovnosť rečnícky štýl maturita Motivácia Slovak word formation prekladateľstvo slovak for foreigners, time English for everyday life angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa prídavné mená gramatika vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená English in use slovenská gramatika slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby metódy, vzdelávanie, Gerundium Slovak nouns Slovak sentences Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Slovak grammar anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby Doučovanie
Návrat na obsah