Slovak prepositions in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak prepositions in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: prepositionsslovakgrammar
Usage of Slovak prepositions in real life

 
In this article  you will find how to use some Slovak prepositions. At first you will see Slovak preposition, then with which case is used, then English equivalent and at last examples of usage of these prepositions.

 
 
Slovak  preposition         case                 English equivalent                   examples

 
 
Bez(o)                              G.                   without                                  bez matky, bez peňazí

 
Blízko                               G.                 near, next to                              blízko okna, blízko teba

 
Cez                                   A.              across, via, through                cez  Dunaj, cez Brno, cez okno

 
Do                                    G.              to, into, till, within                       do mesta, do večera, do týždňa

 
Doprostred                       G.              in the middle, in the centre               doprostred stola

 
K(u)                                  D.             to, toward                                          k tebe, k sestre, k mostu

 
Kvôli                                 D.           because of, on account of                kvôli tebe

 
Medzi                                A., I.       between, among                    medzi ľudí, medzi ľuďmi

Mimo                                G.           beside                                         stáť medzi ľuďmi

 
Miesto                              G.           instead   of                                       miesto vás to urobím

 
Nad                                   A. I.        over, above                                           nad stôl, nad nami

 
Okolo                                G.          round, around                                       okolo stola, okolo šiestej

 
Po                                     L, A.      after, on, along                                        po vojne, po rieke, po mori

 
Napriek                             D.         in spite of                                                   napriek prekážkam

 
Pod(o)                               A. I.     under, below                                   pod nulu, pod nulou

 
Naproti                              D.       opposite                                              naproti tebe

 
Podľa                                G.       according to, by                                          podľa rukopisu

 
Pomimo                          G           past, by                                                   ísť pomimo školy

 
Pozdĺž                            G.         along                                                    pozdĺž trate


Mesačné príspevky
Oblaky
tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov reparát Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk Doučovanie Vetná skladba výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions rečnícky štýl metódy výučby Súdny preklad Slovak tenses slovak for foreigners Jednoduchá veta Slovak dialogue slovenská literatúra vetná skladba slovné spojenia doučovanie anglická gramatika priama metóda Anglická gramatika Slovak sentences Anglické nepravidelné slovesá význam slov a ich použite angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, angličtina English in use Anglické frázové slovesá anglické skratky anglické časy výučba, doučovanie učenie sa Slovak conversation slovak for foreigners, time Anglické zámená English for everyday life anglická konverzácia prekladateľstvo Anglické frázy slovenská gramatika Slovak grammar Anglické slovesá anglická výslovnosť Slovak dialogues English grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá Druhy viet anglické opozitá Slovenská gramatika Medical Slovak Slovak questions teória literatúry slovenské nárečia, slovensko Specialized English Slovenská literatúra Slovak for foreigners Business English metódy výučby, jazyky Typy angličtiny frázové slovesá Skúšky z jazyka pohovor v angličtine slohové útvary anglicko - slovenská konverzácia Slovak nouns Gerundium Anglické prídavné mená význam slov Slovak cases maturita prídavné mená Nepravidelné stupňovanie Slovak vocabulary english for travelling obchodná angličtina gramatika Metódy výučby
Návrat na obsah