Slovak prepositions in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak prepositions in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: prepositionsslovakgrammar
Usage of Slovak prepositions in real life

 
In this article  you will find how to use some Slovak prepositions. At first you will see Slovak preposition, then with which case is used, then English equivalent and at last examples of usage of these prepositions.

 
 
Slovak  preposition         case                 English equivalent                   examples

 
 
Bez(o)                              G.                   without                                  bez matky, bez peňazí

 
Blízko                               G.                 near, next to                              blízko okna, blízko teba

 
Cez                                   A.              across, via, through                cez  Dunaj, cez Brno, cez okno

 
Do                                    G.              to, into, till, within                       do mesta, do večera, do týždňa

 
Doprostred                       G.              in the middle, in the centre               doprostred stola

 
K(u)                                  D.             to, toward                                          k tebe, k sestre, k mostu

 
Kvôli                                 D.           because of, on account of                kvôli tebe

 
Medzi                                A., I.       between, among                    medzi ľudí, medzi ľuďmi

Mimo                                G.           beside                                         stáť medzi ľuďmi

 
Miesto                              G.           instead   of                                       miesto vás to urobím

 
Nad                                   A. I.        over, above                                           nad stôl, nad nami

 
Okolo                                G.          round, around                                       okolo stola, okolo šiestej

 
Po                                     L, A.      after, on, along                                        po vojne, po rieke, po mori

 
Napriek                             D.         in spite of                                                   napriek prekážkam

 
Pod(o)                               A. I.     under, below                                   pod nulu, pod nulou

 
Naproti                              D.       opposite                                              naproti tebe

 
Podľa                                G.       according to, by                                          podľa rukopisu

 
Pomimo                          G           past, by                                                   ísť pomimo školy

 
Pozdĺž                            G.         along                                                    pozdĺž trate


Mesačné príspevky
Oblaky
slohové útvary Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite anglická výslovnosť English for everyday life výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, teória literatúry Slovak dialogues Gerundium Slovenská gramatika maturita Specialized English Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená Obchodná angličtina priama metóda anglická konverzácia english for travelling výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners angličtina pre lekárov Anglické frázy slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby verbs with prepositions Typy angličtiny slovak for foreigners, time učenie sa Medical Slovak Slovak dialogue tipy ako sa učiť jazyk Skúšky z jazyka Slovak pronunciation Spisovná slovenčina vetná skladba Angličtina pre špecifické situácie Slovak conversation English grammar Doučovanie anglické opozitá Anglické frázové slovesá Slovak nouns Slovenský jazyk Angličtina pre každú situáciu pohovor v angličtine angličtina pre obchod Vetná skladba Motivácia Jednoduchá veta Slovak vocabulary gramatika Slovak slang pomôcky k učeniu sa Súdny preklad Slovak cases Slovak phrases doučovanie English in use Anglické slovesá slovenská gramatika rečnícky štýl anglické časy Slovak for foreigners Business English reparát metódy výučby Slovak sentences slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá Anglická gramatika Slovak questions Slovak word formation Slovenská literatúra Druhy viet angličtina Anglické zámená frázové slovesá Slovak tenses Slovak verbs obchodná angličtina Anglické prídavné mená anglická gramatika význam slov Slovak grammar anglické skratky slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo
Návrat na obsah