Slovak prepositions in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak prepositions in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: prepositionsslovakgrammar
Usage of Slovak prepositions in real life

 
In this article  you will find how to use some Slovak prepositions. At first you will see Slovak preposition, then with which case is used, then English equivalent and at last examples of usage of these prepositions.

 
 
Slovak  preposition         case                 English equivalent                   examples

 
 
Bez(o)                              G.                   without                                  bez matky, bez peňazí

 
Blízko                               G.                 near, next to                              blízko okna, blízko teba

 
Cez                                   A.              across, via, through                cez  Dunaj, cez Brno, cez okno

 
Do                                    G.              to, into, till, within                       do mesta, do večera, do týždňa

 
Doprostred                       G.              in the middle, in the centre               doprostred stola

 
K(u)                                  D.             to, toward                                          k tebe, k sestre, k mostu

 
Kvôli                                 D.           because of, on account of                kvôli tebe

 
Medzi                                A., I.       between, among                    medzi ľudí, medzi ľuďmi

Mimo                                G.           beside                                         stáť medzi ľuďmi

 
Miesto                              G.           instead   of                                       miesto vás to urobím

 
Nad                                   A. I.        over, above                                           nad stôl, nad nami

 
Okolo                                G.          round, around                                       okolo stola, okolo šiestej

 
Po                                     L, A.      after, on, along                                        po vojne, po rieke, po mori

 
Napriek                             D.         in spite of                                                   napriek prekážkam

 
Pod(o)                               A. I.     under, below                                   pod nulu, pod nulou

 
Naproti                              D.       opposite                                              naproti tebe

 
Podľa                                G.       according to, by                                          podľa rukopisu

 
Pomimo                          G           past, by                                                   ísť pomimo školy

 
Pozdĺž                            G.         along                                                    pozdĺž trate


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak conversation Angličtina pre každú situáciu Slovak cases priama metóda Doučovanie slovak for foreigners anglické opozitá Anglické prídavné mená anglická gramatika English in use Slovak vocabulary Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko učenie sa Specialized English angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, Typy angličtiny reparát rečnícky štýl Medical Slovak maturita teória literatúry Slovak word formation obchodná angličtina Slovak sentences Slovenská gramatika Slovak for foreigners english for travelling význam slov Metódy výučby význam slov a ich použite Slovak tenses Anglické slovesá slovné spojenia Slovak dialogues slovenská gramatika Slovak dialogue pohovor v angličtine Jednoduchá veta doučovanie English grammar Slovak questions Druhy viet gramatika anglické skratky Business English tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time Motivácia metódy výučby Slovenská literatúra Slovak grammar slovenská literatúra angličtina pre obchod Gerundium výučba, doučovanie frázové slovesá anglická konverzácia Súdny preklad angličtina anglické časy Anglické frázy Anglická gramatika vetná skladba metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo Slovak nouns Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas Anglické frázové slovesá slohové útvary anglická výslovnosť English for everyday life
Návrat na obsah