Slovak prepositions in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak prepositions in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: prepositionsslovakgrammar
Usage of Slovak prepositions in real life

 
In this article  you will find how to use some Slovak prepositions. At first you will see Slovak preposition, then with which case is used, then English equivalent and at last examples of usage of these prepositions.

 
 
Slovak  preposition         case                 English equivalent                   examples

 
 
Bez(o)                              G.                   without                                  bez matky, bez peňazí

 
Blízko                               G.                 near, next to                              blízko okna, blízko teba

 
Cez                                   A.              across, via, through                cez  Dunaj, cez Brno, cez okno

 
Do                                    G.              to, into, till, within                       do mesta, do večera, do týždňa

 
Doprostred                       G.              in the middle, in the centre               doprostred stola

 
K(u)                                  D.             to, toward                                          k tebe, k sestre, k mostu

 
Kvôli                                 D.           because of, on account of                kvôli tebe

 
Medzi                                A., I.       between, among                    medzi ľudí, medzi ľuďmi

Mimo                                G.           beside                                         stáť medzi ľuďmi

 
Miesto                              G.           instead   of                                       miesto vás to urobím

 
Nad                                   A. I.        over, above                                           nad stôl, nad nami

 
Okolo                                G.          round, around                                       okolo stola, okolo šiestej

 
Po                                     L, A.      after, on, along                                        po vojne, po rieke, po mori

 
Napriek                             D.         in spite of                                                   napriek prekážkam

 
Pod(o)                               A. I.     under, below                                   pod nulu, pod nulou

 
Naproti                              D.       opposite                                              naproti tebe

 
Podľa                                G.       according to, by                                          podľa rukopisu

 
Pomimo                          G           past, by                                                   ísť pomimo školy

 
Pozdĺž                            G.         along                                                    pozdĺž trate


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak word formation výučba, učenie sa, anketa Anglické frázové slovesá Anglické zámená pomôcky k učeniu sa anglické časy Predminulý priebehový čas Angličtina pre špecifické situácie Slovak conversation slovenská gramatika Slovak verbs Slovak for foreigners Typy angličtiny Slovak dialogues Anglické slovesá Slovak tenses Business English metódy výučby English for everyday life výučba, doučovanie angličtina pre obchod Slovak vocabulary slovak for foreigners význam slov pohovor v angličtine English grammar Motivácia English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns english for travelling anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions slovné spojenia Angličtina pre každú situáciu Slovenská gramatika Druhy viet angličtina pre lekárov Anglické nepravidelné slovesá maturita prekladateľstvo anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba Nepravidelné stupňovanie obchodná angličtina učenie sa prídavné mená anglická konverzácia Slovak cases Skúšky z jazyka Slovak slang slohové útvary Doučovanie Súdny preklad angličtina Slovenská literatúra anglické opozitá priama metóda tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners, time frázové slovesá slovenská literatúra Slovak sentences doučovanie Anglické prídavné mená reparát metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá rečnícky štýl Gerundium anglické skratky Medical Slovak vetná skladba Slovak dialogue Anglické frázy Specialized English Slovenský jazyk teória literatúry metódy, vzdelávanie, Slovak grammar Jednoduchá veta anglická gramatika verbs with prepositions Spisovná slovenčina gramatika Metódy výučby Anglická gramatika význam slov a ich použite
Návrat na obsah