Slovenské slová pod drobnohľadom - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovenské slová pod drobnohľadom

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v význam slov a ich použite ·
Tags: slovávýznamskloňovanie
Slovenčina na slovíčko

 
V tomto článku si povieme niečo o našich slovách a čo presne znamenajú, pretože niektoré sú fakt ťažké na pochopenie. Teda vysvetlíme si slová a aj ich použitie v slovenčine.


 
Albinizmus a melanizmus

 
Tieto dve slová neprekladáme, majú však rôzny význam, opačný význam. Albinizmus je nedostatok alebo úplná strata farbiva v koži a srsti živočíchov. Melanizmus  je jeho prebytok. Pri vysokom stupni albinizmu je telo takmer úplne biele a pri vysokom stupni melanizmu takmer úplne čierne.


 
Album a jeho skloňovanie

 
Pri skloňovaní tohto podstatného mena prevzatého z latinčiny neodpína sa koncové um, ale ho ponechávame vo všetkých pádoch: do albumu, v albume, s albumom : mn.č. allbumy, albumov k albumom atď.


 
Ale ( jej umiestnenie vo vetách)

 
Priraďovacia spojka ale sa spravidla dáva na prvé miesto vo vete: Tlakom sa mení tvár vecí, ale ich podstata ostáva neporušená. V citovom prejave sa spojka ale dostáva aj na druhé miesto vo vete: Všetci sme ho netrpezlivo čakali, on ale neprišiel.


 
 
Aloa

 
Je prevzaté slovo a zaradili sme ho tak, že zdomácnilo, skloňuje sa tak ako domáce slová, preto sa medzinárodný termín aloe, čo je nesklonné podstatné meno stredného rodu, dnes v slovenčine používa aloa ako skloňovateľné podstatné meno ženského rodu: tá aloa, z tej aloy, k tej aloe, tú alou..


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská literatúra Business English gramatika anglicko - slovenská konverzácia Motivácia Spisovná slovenčina Slovak sentences verbs with prepositions Slovak slang Slovak for foreigners slovenská literatúra Anglická gramatika anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá anglická gramatika metódy výučby, jazyky slovak for foreigners, time Slovak phrases Nepravidelné stupňovanie English grammar prekladateľstvo Obchodná angličtina výučba, doučovanie význam slov a ich použite Metódy výučby angličtina pre lekárov Medical Slovak Specialized English slovné spojenia Angličtina pre špecifické situácie anglická konverzácia Slovenská gramatika Slovenský jazyk reparát Slovak vocabulary doučovanie slovak for foreigners Anglické frázy Slovak tenses Druhy viet English for everyday life frázové slovesá Slovak grammar English in use pohovor v angličtine Anglické nepravidelné slovesá anglické skratky prídavné mená Anglické zámená Slovak cases obchodná angličtina english for travelling Slovak verbs Vetná skladba slovenská gramatika metódy výučby Slovak dialogue metódy, vzdelávanie, Slovak pronunciation Gerundium anglické opozitá angličtina pre obchod Predminulý priebehový čas pomôcky k učeniu sa učenie sa slohové útvary priama metóda angličtina tipy ako sa učiť jazyk Typy angličtiny výučba, učenie sa, anketa teória literatúry Slovak questions anglické časy Doučovanie Anglické slovesá Slovak conversation Slovak dialogues Súdny preklad maturita význam slov Angličtina pre každú situáciu Slovak nouns Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl Slovak word formation Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka vetná skladba
Návrat na obsah