Slovenské slová pod drobnohľadom - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovenské slová pod drobnohľadom

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v význam slov a ich použite ·
Tags: slovávýznamskloňovanie
Slovenčina na slovíčko

 
V tomto článku si povieme niečo o našich slovách a čo presne znamenajú, pretože niektoré sú fakt ťažké na pochopenie. Teda vysvetlíme si slová a aj ich použitie v slovenčine.


 
Albinizmus a melanizmus

 
Tieto dve slová neprekladáme, majú však rôzny význam, opačný význam. Albinizmus je nedostatok alebo úplná strata farbiva v koži a srsti živočíchov. Melanizmus  je jeho prebytok. Pri vysokom stupni albinizmu je telo takmer úplne biele a pri vysokom stupni melanizmu takmer úplne čierne.


 
Album a jeho skloňovanie

 
Pri skloňovaní tohto podstatného mena prevzatého z latinčiny neodpína sa koncové um, ale ho ponechávame vo všetkých pádoch: do albumu, v albume, s albumom : mn.č. allbumy, albumov k albumom atď.


 
Ale ( jej umiestnenie vo vetách)

 
Priraďovacia spojka ale sa spravidla dáva na prvé miesto vo vete: Tlakom sa mení tvár vecí, ale ich podstata ostáva neporušená. V citovom prejave sa spojka ale dostáva aj na druhé miesto vo vete: Všetci sme ho netrpezlivo čakali, on ale neprišiel.


 
 
Aloa

 
Je prevzaté slovo a zaradili sme ho tak, že zdomácnilo, skloňuje sa tak ako domáce slová, preto sa medzinárodný termín aloe, čo je nesklonné podstatné meno stredného rodu, dnes v slovenčine používa aloa ako skloňovateľné podstatné meno ženského rodu: tá aloa, z tej aloy, k tej aloe, tú alou..


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak sentences teória literatúry Súdny preklad Slovenský jazyk Slovenská literatúra Slovak nouns verbs with prepositions Slovak dialogues Medical Slovak Anglické frázy Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak word formation maturita prídavné mená slovenské nárečia, slovensko Doučovanie Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny anglické časy Jednoduchá veta Motivácia pohovor v angličtine anglické opozitá prekladateľstvo Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika Slovak for foreigners slohové útvary anglicko - slovenská konverzácia Anglické prídavné mená Specialized English Angličtina pre špecifické situácie Gerundium výučba, doučovanie English in use Slovak slang English for everyday life Slovenská gramatika Anglické zámená Slovak vocabulary metódy, vzdelávanie, Anglické frazálne slovesá učenie sa Druhy viet Slovak verbs anglická konverzácia význam slov a ich použite Metódy výučby slovenská literatúra Spisovná slovenčina priama metóda anglická gramatika angličtina pre lekárov Vetná skladba obchodná angličtina anglické skratky Slovak questions výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika Business English anglická výslovnosť Slovak conversation Anglické slovesá metódy výučby, jazyky reparát english for travelling metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázové slovesá pomôcky k učeniu sa Skúšky z jazyka Slovak grammar Slovak tenses rečnícky štýl angličtina pre obchod význam slov gramatika slovné spojenia English grammar frázové slovesá doučovanie slovak for foreigners, time Predminulý priebehový čas slovak for foreigners vetná skladba angličtina Slovak dialogue
Návrat na obsah