Slovná zásoba zo súdneho prekladu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovná zásoba zo súdneho prekladu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Súdny preklad ·
Tags: prekladangličtinaslovenčinasúd
Slovná zásoba v súdnom preklade

 
V tomto článku si prejdeme zopár termínov, ktoré sa môžu vyskytnúť v súdnom preklade, bude to vždy anglický výraz, jeho definícia v angličtina a potom slovenský preklad.


 
Adjourn – defer or postpone a court event on another day.

 
Odročiť

 
Affifativ – a formal statement, sworn on oath to be true by the person making it.

 
Prísažné/ čestné vyhlásenie

 
Applicant – the  person who applies to a court for orders.

 
Navrhovateľ, žiadateľ

 
Battery – any willful or awfull use of force or violence upon the person of another.

 
Zbitie, fyzické násilie

 
Court hearing – the date and time when a case is scheduled to come before the court.
 
Pojednávanie

 
Cross – petition  – this is when the Respondent argues different drounds for the divorce from the Petitioner.

 
Protinávrh

 
Due process – the regular way that the law is administered through the courts.

 
Riadny súdny proces

 
Filing – the procedure of lodging a document at a family law registry for placing on the court file.

 
Podanie

 
Nullity – the legal invalidation of a marriage.

 
Neplatnosť

 
Proof – evidence that tends to establish the existence or truth of a fact at issue in a case.

 
Dôkaz

 
Testimony – evidence presented orally by witnesses during trials, before grand juries, or durng administrative proceedings.

 
Svedectvo
 Mesačné príspevky
Oblaky
obchodná angličtina Slovak conversation Skúšky z jazyka Obchodná angličtina slohové útvary Slovak tenses Slovenský jazyk význam slov a ich použite Anglické zámená Slovak slang Specialized English tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko Anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu doučovanie Slovak questions učenie sa Anglické nepravidelné slovesá Slovenská gramatika verbs with prepositions Anglické slovesá maturita Slovak grammar slovenská literatúra Slovak dialogue Súdny preklad výučba, doučovanie pohovor v angličtine metódy výučby Vetná skladba Slovak cases slovenská gramatika anglická výslovnosť prídavné mená Spisovná slovenčina priama metóda Slovak dialogues rečnícky štýl angličtina pre obchod prekladateľstvo význam slov anglické skratky Druhy viet English grammar angličtina Anglické frázy Doučovanie Anglické frazálne slovesá Slovak pronunciation Slovak phrases Slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, reparát Metódy výučby english for travelling English for everyday life Slovak verbs Slovenská literatúra slovné spojenia vetná skladba Slovak word formation anglické časy Slovak nouns English in use gramatika Anglické prídavné mená pomôcky k učeniu sa slovak for foreigners, time Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre lekárov frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia Gerundium teória literatúry Jednoduchá veta metódy výučby, jazyky Motivácia Business English anglická konverzácia Slovak sentences slovak for foreigners Predminulý priebehový čas Typy angličtiny anglické opozitá anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak vocabulary Medical Slovak
Návrat na obsah