Správne po slovensky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Správne po slovensky

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Spisovná slovenčina ·
Tags: slovenskyspisovneslovenčina
Hovoríme spisovne po slovensky ?


V tomto článku sa pozrieme na niektoré slová, ktoré možno používame ale nemusíme ich používať správne alebo ich skloňovanie nám nemusí byť vždy známe.


bačovka

Toto slovo samo o sebe znie veľmi zvláštne, tak poďme si vysvetliť čo znamená.

Prácu na salaši vedie bača. No v posledných rokoch starosti  okolo oviec prevzali kde-tu ženy. Vznikla otázka ako nazvať ženu, ktorá sa stará o ovce a o skupinu valachov. Spýtali sme sa priamo na salaši, a tam sme sa dozvedeli, že ženu, ktorá sa stará o ovce by sme mali nazývať bačovka. Slovo bačovka znamená v hovorovom štýle bačova žena a miestami sa ním pomenúva vykonávanie bačovskej funkcie ženou alebo bačovský obvod.


Baník alebo haviar ?


Slovo baník označuje zamestnanca baní, pracujúceho pod zemou, ale i každého zamestnaca baní, kým haviar  je kvalifikovaný a školený zamestnanec pracujúci pri dobývaní úžitkového nerastu.


cibriť

Význam tohto slova je zlepšovať, uhládzať zo všetkých stránok, cibriť možno správanie, vkus alebo reč.


Črepník, kvetník alebo kvietnik ?

Uvedené podstatné mená a ďalšie: kvetináč, črep, čriepnik sú synonymné teda rovnoznačné výrazy. ktorými sa pomenúva hlinená nádoba na pestovanie kvetov, a sú všetky správne, rozdiel medzi nimi je len v tom, že ich vznik má odchodnú vecnú oporu.


debnenie

Okrem tohto slovesa poznáme aj slovesa šalovať a odstatné meno šalovanie, sú síce veľmi bežné avšak nie sú spisovné. V spisovnom jazyku máme dobre utvorené slová debniť, debnenie, debnič, oddebniť.


dojáreň

Dôležitým miestom  pri obsluhe dobytka je miestnosť, kde sa doja kravy. Názov tohto miesta nie je ťažké vytvoriť. Ak vychádzame zo slovesa dojiť a použijeme bežnú slovotvornú príponu, ktorou sa tvoria názvy miest, teda -áreň, teda nám vznikne slovo dojáreň.


dres alebo drez

Obidve slová sú prevzaté. Dres pochádza z angličtiny a pomenúva sa ním úbr športovca, najčastejšie vrchnú časť.

Zatiaľ čo drez sme prevzali z češtiny a voláme ním spravu na umývanie riadu.


Čiperný, kedy toto slovo použiť ?

S týmto prídavným menom sa stretávame niekedy v dennej tlači a to najmä v športových rubrikách, kultivovaní a pozornejší autori  však toto slovo neoužívajú. Používame skôr slová, bystrý, vrtký, šikovný, obratný, rezký.


Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov a ich použite Gerundium Druhy viet Slovak for foreigners, comparison of adjectives Motivácia Anglické nepravidelné slovesá rečnícky štýl Anglické zámená Slovak dialogues Slovak conversation Slovak tenses slovak for foreigners, time pomôcky k učeniu sa výučba, učenie sa, anketa anglická gramatika Anglické frazálne slovesá prídavné mená Skúšky z jazyka výučba, doučovanie Slovenský jazyk obchodná angličtina metódy výučby maturita anglická výslovnosť English in use anglická konverzácia English for everyday life prekladateľstvo Anglická gramatika English grammar Nepravidelné stupňovanie Anglické slovesá angličtina Slovak dialogue Doučovanie anglické opozitá metódy výučby, jazyky Vetná skladba pohovor v angličtine Anglické frázy Slovak word formation teória literatúry slovak for foreigners Slovak nouns slovenská gramatika anglické skratky priama metóda Slovak cases Medical Slovak Anglické frázové slovesá english for travelling metódy, vzdelávanie, Slovak slang vetná skladba Súdny preklad Slovenská literatúra Slovak pronunciation Slovenská gramatika Slovak for foreigners učenie sa tipy ako sa učiť jazyk Slovak verbs Angličtina pre špecifické situácie Slovak questions slovenské nárečia, slovensko Anglické prídavné mená angličtina pre lekárov Slovak vocabulary Business English Specialized English verbs with prepositions Angličtina pre každú situáciu Predminulý priebehový čas Metódy výučby Obchodná angličtina Typy angličtiny anglicko - slovenská konverzácia anglické časy doučovanie Slovak sentences Slovak phrases slovenská literatúra angličtina pre obchod frázové slovesá gramatika význam slov Slovak grammar Spisovná slovenčina slohové útvary Jednoduchá veta reparát slovné spojenia
Návrat na obsah