quantity - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické opozitá Slovak slang Predminulý priebehový čas priama metóda význam slov a ich použite Slovak questions Slovak conversation slohové útvary reparát Slovenská gramatika vetná skladba Slovak dialogues prídavné mená slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases Anglické frázové slovesá Slovak dialogue anglické skratky Slovak for foreigners Slovak nouns tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia Business English English for everyday life Anglické zámená verbs with prepositions angličtina pre obchod pohovor v angličtine Motivácia prekladateľstvo Slovak for foreigners, comparison of adjectives Obchodná angličtina Slovenský jazyk Anglické slovesá Metódy výučby rečnícky štýl Doučovanie slovenská literatúra Anglické prídavné mená učenie sa slovak for foreigners, time frázové slovesá Slovak tenses anglické časy maturita metódy výučby Anglická gramatika Angličtina pre špecifické situácie Anglické frazálne slovesá Slovak vocabulary Jednoduchá veta význam slov výučba, učenie sa, anketa Nepravidelné stupňovanie teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko doučovanie Druhy viet english for travelling slovenská gramatika angličtina pre lekárov Specialized English Slovak word formation Súdny preklad metódy výučby, jazyky angličtina Slovak grammar slovné spojenia English in use Spisovná slovenčina Anglické frázy anglická gramatika English grammar Slovak sentences Vetná skladba pomôcky k učeniu sa Skúšky z jazyka Medical Slovak Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra obchodná angličtina Gerundium anglická výslovnosť Slovak pronunciation výučba, doučovanie Slovak verbs gramatika
Návrat na obsah