Telling the time in Slovak language - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Telling the time in Slovak language

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners, time ·
Tags: tellingthetime
Telling the time  –  Určovanie času

In this article I will explain you how to tell the time in Slovak language, everything will be in English
and Slovak so you will understand easily.

What time is it ?       Koľko je hodín ?
At what time ?          O koľkej hodine ?

When we reffering to full time only we can say .

It´s one.           Je jedna.
It´s ten.            Je desať.

When reffering to hours as well as minutes we can say.

Je tri desať.            It is ten past three.
Je päť dvadsať.      It is twenty past five.

But standard responses are usually as follows :

What time is it ?         At what time ?
Koľko je hodín ?        O koľkej hodine ?
Je jedna hodina.       O jednej hodine.
Sú dve hodiny.          O druhej hodine.
Sú štyri hodiny.         O štvrtej hodine.
a. m or p.m .             ráno alebo poobede
3 a. m.                      tri hodiny ráno/ v noci
3 p. m.                      tri hodiny poobede

When reffering to a half hour, time is expressed in the following way :

Je pol tretej.         It is half past two.
O pol tretej.          At half past two.

When reffering to quarter hour, time is expressed in the following way.

It is quarte past two.     Je štvrť na tri.
At quarter to ten.          O trištvrte na desať.

I hope that this article helps you and you will understand how Slovak people telling the time.


Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka Metódy výučby english for travelling Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions význam slov a ich použite Jednoduchá veta Slovak verbs slovak for foreigners, time Slovak pronunciation slovenská literatúra English grammar Gerundium Anglické zámená metódy, vzdelávanie, vetná skladba slovné spojenia Anglické nepravidelné slovesá Anglická gramatika Business English maturita Slovak dialogue Druhy viet Slovak tenses Anglické prídavné mená Angličtina pre každú situáciu výučba, doučovanie Slovak dialogues anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika slovak for foreigners Slovak conversation Slovak questions frázové slovesá anglické skratky Spisovná slovenčina Typy angličtiny Slovak vocabulary prekladateľstvo Slovak grammar rečnícky štýl Slovak for foreigners angličtina pre lekárov Slovak slang prídavné mená anglická konverzácia Motivácia Anglické frázy Anglické frázové slovesá angličtina Doučovanie slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika Anglické slovesá pomôcky k učeniu sa metódy výučby, jazyky význam slov Vetná skladba Slovenský jazyk English for everyday life slohové útvary Súdny preklad Slovak sentences Slovak nouns Angličtina pre špecifické situácie metódy výučby teória literatúry anglická výslovnosť Specialized English Slovenská gramatika priama metóda pohovor v angličtine anglické časy anglické opozitá reparát doučovanie Medical Slovak Slovak word formation Slovak cases Slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas tipy ako sa učiť jazyk Anglické frazálne slovesá English in use učenie sa obchodná angličtina výučba, učenie sa, anketa angličtina pre obchod
Návrat na obsah