Útvary publicistického štýlu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Útvary publicistického štýlu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slohové útvary ·
Tags: slohštýlpublicistika
Poznáte slohové útvary v publicistickej literatúre ?

 
Útvarov v publicistickom štýle je viac ako si myslíte, my si však prejdeme len niektoré.

 
Správa je stručnou, presnou, faktografickou a objektívnou informáciou o tom čo sa stalo. Môže mať buď ústnu alebo aj písomnú podobu, jej hlavným znakom je faktografickosť a s tou súvisí vecnosť a objektívnosť. Musí obsahovať čo sa stalo, kde sa to stalo, kedy sa to stalo, ako sa to stalo a prečo sa to stalo.

 
Oznámenie nám uvádza informáciu o tom čo sa udeje, kde sa to udeje a čas kedy sa to udeje.
 
Komuniké má charakter oznámenia, v podstate sú to zhrňujúce výsledky rokovania politických strán a právnych subjektov alebo tézovité naznačenie toho o čom sa má rokovať.

 
Interview prekladá názory známej osoby z politického, spoločenského a kultúrneho života, má dialogickú formu, ktoré mu zabezpečuje dynamickosť.

 
Úvodník je úvaha na aktuálnu tému, rieši aktuálny, závažný, pálčivý problém. Má pragmatický aspekt – teda chce získať adresáta, presvedčiť ho o správnosti naznačených spoločenských či politických potrieb a a vyzvať ho do občianskej aktivity.

 
Komentár je úvaha na aktuálnu tému, je to reakcia na udalosť, ktorá už bola v spravodajstve. Je to vlastne analýza skutočného stavu so subjektívnym postojom a názorom komentátora.

 
Glosa je stručný komentár s spravodajsky prezentovanej udalosti, v ktorej  autor zaujíma subjektívny postoj, obyčajne kritický, vtipne až ironicky ladený, autor v nej využíva emcionálno- expresívne prostriedky, čo ju posúva do beletristickej roviny.

 
Stĺpec je osobitné zamyslenie nad aktuálnymi otázkami dňa, týždňa alebo nad dôležitou aktuálnou otázkou mesiaca, prípadne roka.

 
Článok  poskytuje informácie o určitom probléme, udalosti, dianí u nás a vo svete, objasňuje význam týchto udalostí, ich dosah na skutočnosť, základné fakty sú doplnené úvahou.

 
Referát je zverejnenie priebehu niektorých politických a iných rokovaní, konferencií a podobne. Často obsahuje presné citácie, závažné ustanovenia alebo texty prerokuvaných dokumentov.

 
Kritika alebo kritický posudok, tento útvar je venovaný dôležitým udalostiam kultúrneho života, ide koncerty, výstavy.o divadelné premiéry, premiéry filmov,
 Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre lekárov slohové útvary Slovak questions Anglické nepravidelné slovesá Slovak nouns anglická gramatika Anglické frázy Súdny preklad Metódy výučby Jednoduchá veta Druhy viet pohovor v angličtine doučovanie maturita Slovak sentences Slovak dialogues učenie sa Slovenská gramatika Slovak grammar Slovak cases slovenská literatúra reparát Slovak verbs Angličtina pre každú situáciu prídavné mená Anglické zámená Anglické frazálne slovesá slovné spojenia Business English frázové slovesá slovak for foreigners, time English grammar výučba, doučovanie Slovak dialogue anglická konverzácia english for travelling prekladateľstvo Gerundium Specialized English anglické skratky pomôcky k učeniu sa Slovak tenses význam slov a ich použite anglicko - slovenská konverzácia slovenské nárečia, slovensko Slovak slang anglické opozitá význam slov metódy výučby, jazyky English in use Slovak word formation Anglické frázové slovesá Vetná skladba Slovenský jazyk tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas English for everyday life rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, priama metóda slovak for foreigners Medical Slovak Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners Spisovná slovenčina verbs with prepositions Nepravidelné stupňovanie Motivácia teória literatúry anglické časy gramatika obchodná angličtina angličtina pre obchod angličtina anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické slovesá Typy angličtiny slovenská gramatika Slovak conversation metódy výučby Angličtina pre špecifické situácie Anglické prídavné mená Anglická gramatika Doučovanie Slovenská literatúra vetná skladba Slovak vocabulary
Návrat na obsah