Útvary publicistického štýlu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Útvary publicistického štýlu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slohové útvary ·
Tags: slohštýlpublicistika
Poznáte slohové útvary v publicistickej literatúre ?

 
Útvarov v publicistickom štýle je viac ako si myslíte, my si však prejdeme len niektoré.

 
Správa je stručnou, presnou, faktografickou a objektívnou informáciou o tom čo sa stalo. Môže mať buď ústnu alebo aj písomnú podobu, jej hlavným znakom je faktografickosť a s tou súvisí vecnosť a objektívnosť. Musí obsahovať čo sa stalo, kde sa to stalo, kedy sa to stalo, ako sa to stalo a prečo sa to stalo.

 
Oznámenie nám uvádza informáciu o tom čo sa udeje, kde sa to udeje a čas kedy sa to udeje.
 
Komuniké má charakter oznámenia, v podstate sú to zhrňujúce výsledky rokovania politických strán a právnych subjektov alebo tézovité naznačenie toho o čom sa má rokovať.

 
Interview prekladá názory známej osoby z politického, spoločenského a kultúrneho života, má dialogickú formu, ktoré mu zabezpečuje dynamickosť.

 
Úvodník je úvaha na aktuálnu tému, rieši aktuálny, závažný, pálčivý problém. Má pragmatický aspekt – teda chce získať adresáta, presvedčiť ho o správnosti naznačených spoločenských či politických potrieb a a vyzvať ho do občianskej aktivity.

 
Komentár je úvaha na aktuálnu tému, je to reakcia na udalosť, ktorá už bola v spravodajstve. Je to vlastne analýza skutočného stavu so subjektívnym postojom a názorom komentátora.

 
Glosa je stručný komentár s spravodajsky prezentovanej udalosti, v ktorej  autor zaujíma subjektívny postoj, obyčajne kritický, vtipne až ironicky ladený, autor v nej využíva emcionálno- expresívne prostriedky, čo ju posúva do beletristickej roviny.

 
Stĺpec je osobitné zamyslenie nad aktuálnymi otázkami dňa, týždňa alebo nad dôležitou aktuálnou otázkou mesiaca, prípadne roka.

 
Článok  poskytuje informácie o určitom probléme, udalosti, dianí u nás a vo svete, objasňuje význam týchto udalostí, ich dosah na skutočnosť, základné fakty sú doplnené úvahou.

 
Referát je zverejnenie priebehu niektorých politických a iných rokovaní, konferencií a podobne. Často obsahuje presné citácie, závažné ustanovenia alebo texty prerokuvaných dokumentov.

 
Kritika alebo kritický posudok, tento útvar je venovaný dôležitým udalostiam kultúrneho života, ide koncerty, výstavy.o divadelné premiéry, premiéry filmov,
 Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny učenie sa Predminulý priebehový čas vetná skladba Anglické zámená angličtina význam slov a ich použite English grammar Slovak word formation Nepravidelné stupňovanie maturita význam slov angličtina pre obchod frázové slovesá Vetná skladba slovak for foreigners teória literatúry obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa Anglické prídavné mená slovné spojenia Business English slovenská gramatika anglická gramatika slovenská literatúra Slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu Anglické slovesá Slovak nouns Anglická gramatika Slovenská gramatika Slovak dialogues metódy výučby, jazyky Slovenská literatúra Slovak conversation angličtina pre lekárov english for travelling Skúšky z jazyka pohovor v angličtine reparát English for everyday life Slovak grammar prídavné mená rečnícky štýl anglická výslovnosť metódy výučby Druhy viet Slovak tenses Slovak sentences anglická konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické skratky Slovenský jazyk Gerundium Motivácia English in use Metódy výučby verbs with prepositions Slovak vocabulary slovak for foreigners, time Medical Slovak Slovak dialogue Slovak cases doučovanie slohové útvary anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk anglické časy Slovak questions prekladateľstvo výučba, doučovanie Jednoduchá veta Anglické frázy priama metóda Specialized English slovenské nárečia, slovensko Anglické frázové slovesá anglické opozitá gramatika Doučovanie Súdny preklad metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah