Útvary publicistického štýlu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Útvary publicistického štýlu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slohové útvary ·
Tags: slohštýlpublicistika
Poznáte slohové útvary v publicistickej literatúre ?

 
Útvarov v publicistickom štýle je viac ako si myslíte, my si však prejdeme len niektoré.

 
Správa je stručnou, presnou, faktografickou a objektívnou informáciou o tom čo sa stalo. Môže mať buď ústnu alebo aj písomnú podobu, jej hlavným znakom je faktografickosť a s tou súvisí vecnosť a objektívnosť. Musí obsahovať čo sa stalo, kde sa to stalo, kedy sa to stalo, ako sa to stalo a prečo sa to stalo.

 
Oznámenie nám uvádza informáciu o tom čo sa udeje, kde sa to udeje a čas kedy sa to udeje.
 
Komuniké má charakter oznámenia, v podstate sú to zhrňujúce výsledky rokovania politických strán a právnych subjektov alebo tézovité naznačenie toho o čom sa má rokovať.

 
Interview prekladá názory známej osoby z politického, spoločenského a kultúrneho života, má dialogickú formu, ktoré mu zabezpečuje dynamickosť.

 
Úvodník je úvaha na aktuálnu tému, rieši aktuálny, závažný, pálčivý problém. Má pragmatický aspekt – teda chce získať adresáta, presvedčiť ho o správnosti naznačených spoločenských či politických potrieb a a vyzvať ho do občianskej aktivity.

 
Komentár je úvaha na aktuálnu tému, je to reakcia na udalosť, ktorá už bola v spravodajstve. Je to vlastne analýza skutočného stavu so subjektívnym postojom a názorom komentátora.

 
Glosa je stručný komentár s spravodajsky prezentovanej udalosti, v ktorej  autor zaujíma subjektívny postoj, obyčajne kritický, vtipne až ironicky ladený, autor v nej využíva emcionálno- expresívne prostriedky, čo ju posúva do beletristickej roviny.

 
Stĺpec je osobitné zamyslenie nad aktuálnymi otázkami dňa, týždňa alebo nad dôležitou aktuálnou otázkou mesiaca, prípadne roka.

 
Článok  poskytuje informácie o určitom probléme, udalosti, dianí u nás a vo svete, objasňuje význam týchto udalostí, ich dosah na skutočnosť, základné fakty sú doplnené úvahou.

 
Referát je zverejnenie priebehu niektorých politických a iných rokovaní, konferencií a podobne. Často obsahuje presné citácie, závažné ustanovenia alebo texty prerokuvaných dokumentov.

 
Kritika alebo kritický posudok, tento útvar je venovaný dôležitým udalostiam kultúrneho života, ide koncerty, výstavy.o divadelné premiéry, premiéry filmov,
 Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak cases Obchodná angličtina Slovak tenses Druhy viet slovenské nárečia, slovensko Súdny preklad Predminulý priebehový čas výučba, učenie sa, anketa slohové útvary Slovak phrases slovné spojenia Jednoduchá veta verbs with prepositions Slovak pronunciation angličtina Spisovná slovenčina doučovanie pomôcky k učeniu sa Anglická gramatika Anglické frázy Slovak dialogues Angličtina pre každú situáciu tipy ako sa učiť jazyk učenie sa Slovak grammar angličtina pre lekárov Slovak conversation anglická gramatika priama metóda prídavné mená slovak for foreigners, time English grammar English for everyday life Vetná skladba Motivácia Slovak questions Typy angličtiny Anglické slovesá Slovak dialogue Gerundium maturita prekladateľstvo anglická výslovnosť Slovenská literatúra Slovenská gramatika Anglické zámená slovak for foreigners slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, gramatika anglické časy Slovak verbs Slovak sentences frázové slovesá Slovak vocabulary Slovak nouns výučba, doučovanie rečnícky štýl Anglické prídavné mená Medical Slovak Metódy výučby reparát Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia Slovak word formation vetná skladba obchodná angličtina pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia Doučovanie anglické opozitá metódy výučby Anglické frazálne slovesá anglické skratky Nepravidelné stupňovanie teória literatúry angličtina pre obchod Slovenský jazyk Slovak for foreigners Slovak slang Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite Specialized English metódy výučby, jazyky slovenská gramatika význam slov Angličtina pre špecifické situácie english for travelling English in use Business English
Návrat na obsah