Útvary publicistického štýlu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Útvary publicistického štýlu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slohové útvary ·
Tags: slohštýlpublicistika
Poznáte slohové útvary v publicistickej literatúre ?

 
Útvarov v publicistickom štýle je viac ako si myslíte, my si však prejdeme len niektoré.

 
Správa je stručnou, presnou, faktografickou a objektívnou informáciou o tom čo sa stalo. Môže mať buď ústnu alebo aj písomnú podobu, jej hlavným znakom je faktografickosť a s tou súvisí vecnosť a objektívnosť. Musí obsahovať čo sa stalo, kde sa to stalo, kedy sa to stalo, ako sa to stalo a prečo sa to stalo.

 
Oznámenie nám uvádza informáciu o tom čo sa udeje, kde sa to udeje a čas kedy sa to udeje.
 
Komuniké má charakter oznámenia, v podstate sú to zhrňujúce výsledky rokovania politických strán a právnych subjektov alebo tézovité naznačenie toho o čom sa má rokovať.

 
Interview prekladá názory známej osoby z politického, spoločenského a kultúrneho života, má dialogickú formu, ktoré mu zabezpečuje dynamickosť.

 
Úvodník je úvaha na aktuálnu tému, rieši aktuálny, závažný, pálčivý problém. Má pragmatický aspekt – teda chce získať adresáta, presvedčiť ho o správnosti naznačených spoločenských či politických potrieb a a vyzvať ho do občianskej aktivity.

 
Komentár je úvaha na aktuálnu tému, je to reakcia na udalosť, ktorá už bola v spravodajstve. Je to vlastne analýza skutočného stavu so subjektívnym postojom a názorom komentátora.

 
Glosa je stručný komentár s spravodajsky prezentovanej udalosti, v ktorej  autor zaujíma subjektívny postoj, obyčajne kritický, vtipne až ironicky ladený, autor v nej využíva emcionálno- expresívne prostriedky, čo ju posúva do beletristickej roviny.

 
Stĺpec je osobitné zamyslenie nad aktuálnymi otázkami dňa, týždňa alebo nad dôležitou aktuálnou otázkou mesiaca, prípadne roka.

 
Článok  poskytuje informácie o určitom probléme, udalosti, dianí u nás a vo svete, objasňuje význam týchto udalostí, ich dosah na skutočnosť, základné fakty sú doplnené úvahou.

 
Referát je zverejnenie priebehu niektorých politických a iných rokovaní, konferencií a podobne. Často obsahuje presné citácie, závažné ustanovenia alebo texty prerokuvaných dokumentov.

 
Kritika alebo kritický posudok, tento útvar je venovaný dôležitým udalostiam kultúrneho života, ide koncerty, výstavy.o divadelné premiéry, premiéry filmov,
 Mesačné príspevky
Oblaky
učenie sa Slovak conversation frázové slovesá pohovor v angličtine Typy angličtiny teória literatúry english for travelling anglické časy Angličtina pre každú situáciu angličtina pre obchod Anglická gramatika English in use angličtina pre lekárov Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet reparát význam slov a ich použite anglické opozitá Slovak nouns Anglické zámená anglická konverzácia verbs with prepositions Slovak grammar Anglické frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická gramatika Slovak dialogue gramatika Medical Slovak metódy, vzdelávanie, obchodná angličtina slovné spojenia Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia anglická výslovnosť slovak for foreigners Slovak sentences Slovak for foreigners metódy výučby, jazyky slohové útvary Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie doučovanie Slovak cases Slovak questions prídavné mená rečnícky štýl Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners, time Anglické frázy prekladateľstvo angličtina tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa metódy výučby význam slov anglické skratky maturita slovenská gramatika Skúšky z jazyka Súdny preklad Slovenská literatúra Gerundium Predminulý priebehový čas slovenská literatúra Jednoduchá veta English grammar priama metóda vetná skladba Business English English for everyday life Doučovanie Specialized English Slovak tenses
Návrat na obsah