Útvary publicistického štýlu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Útvary publicistického štýlu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slohové útvary ·
Tags: slohštýlpublicistika
Poznáte slohové útvary v publicistickej literatúre ?

 
Útvarov v publicistickom štýle je viac ako si myslíte, my si však prejdeme len niektoré.

 
Správa je stručnou, presnou, faktografickou a objektívnou informáciou o tom čo sa stalo. Môže mať buď ústnu alebo aj písomnú podobu, jej hlavným znakom je faktografickosť a s tou súvisí vecnosť a objektívnosť. Musí obsahovať čo sa stalo, kde sa to stalo, kedy sa to stalo, ako sa to stalo a prečo sa to stalo.

 
Oznámenie nám uvádza informáciu o tom čo sa udeje, kde sa to udeje a čas kedy sa to udeje.
 
Komuniké má charakter oznámenia, v podstate sú to zhrňujúce výsledky rokovania politických strán a právnych subjektov alebo tézovité naznačenie toho o čom sa má rokovať.

 
Interview prekladá názory známej osoby z politického, spoločenského a kultúrneho života, má dialogickú formu, ktoré mu zabezpečuje dynamickosť.

 
Úvodník je úvaha na aktuálnu tému, rieši aktuálny, závažný, pálčivý problém. Má pragmatický aspekt – teda chce získať adresáta, presvedčiť ho o správnosti naznačených spoločenských či politických potrieb a a vyzvať ho do občianskej aktivity.

 
Komentár je úvaha na aktuálnu tému, je to reakcia na udalosť, ktorá už bola v spravodajstve. Je to vlastne analýza skutočného stavu so subjektívnym postojom a názorom komentátora.

 
Glosa je stručný komentár s spravodajsky prezentovanej udalosti, v ktorej  autor zaujíma subjektívny postoj, obyčajne kritický, vtipne až ironicky ladený, autor v nej využíva emcionálno- expresívne prostriedky, čo ju posúva do beletristickej roviny.

 
Stĺpec je osobitné zamyslenie nad aktuálnymi otázkami dňa, týždňa alebo nad dôležitou aktuálnou otázkou mesiaca, prípadne roka.

 
Článok  poskytuje informácie o určitom probléme, udalosti, dianí u nás a vo svete, objasňuje význam týchto udalostí, ich dosah na skutočnosť, základné fakty sú doplnené úvahou.

 
Referát je zverejnenie priebehu niektorých politických a iných rokovaní, konferencií a podobne. Často obsahuje presné citácie, závažné ustanovenia alebo texty prerokuvaných dokumentov.

 
Kritika alebo kritický posudok, tento útvar je venovaný dôležitým udalostiam kultúrneho života, ide koncerty, výstavy.o divadelné premiéry, premiéry filmov,
 Mesačné príspevky
Oblaky
anglické opozitá doučovanie Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov slohové útvary slovak for foreigners, time obchodná angličtina rečnícky štýl Doučovanie Slovak nouns Anglické frázy Slovenský jazyk učenie sa slovak for foreigners Slovak conversation Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia Slovak tenses Anglické slovesá Anglická gramatika anglická výslovnosť Typy angličtiny Gerundium prídavné mená Anglické frazálne slovesá metódy, vzdelávanie, slovenské nárečia, slovensko English grammar výučba, doučovanie angličtina Anglické nepravidelné slovesá Skúšky z jazyka verbs with prepositions Medical Slovak Slovak questions výučba, učenie sa, anketa Druhy viet Nepravidelné stupňovanie priama metóda maturita Vetná skladba Predminulý priebehový čas gramatika Business English Slovak sentences metódy výučby anglické časy anglická gramatika Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk Anglické prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia slovenská literatúra metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners Anglické zámená english for travelling reparát význam slov a ich použite slovenská gramatika vetná skladba Slovak cases English for everyday life teória literatúry význam slov angličtina pre obchod anglické skratky Súdny preklad Metódy výučby Angličtina pre každú situáciu pohovor v angličtine Specialized English Slovenská literatúra frázové slovesá Slovak dialogue prekladateľstvo Slovak grammar slovné spojenia English in use Slovak dialogues Slovak vocabulary Slovenská gramatika
Návrat na obsah