Útvary publicistického štýlu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Útvary publicistického štýlu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slohové útvary ·
Tags: slohštýlpublicistika
Poznáte slohové útvary v publicistickej literatúre ?

 
Útvarov v publicistickom štýle je viac ako si myslíte, my si však prejdeme len niektoré.

 
Správa je stručnou, presnou, faktografickou a objektívnou informáciou o tom čo sa stalo. Môže mať buď ústnu alebo aj písomnú podobu, jej hlavným znakom je faktografickosť a s tou súvisí vecnosť a objektívnosť. Musí obsahovať čo sa stalo, kde sa to stalo, kedy sa to stalo, ako sa to stalo a prečo sa to stalo.

 
Oznámenie nám uvádza informáciu o tom čo sa udeje, kde sa to udeje a čas kedy sa to udeje.
 
Komuniké má charakter oznámenia, v podstate sú to zhrňujúce výsledky rokovania politických strán a právnych subjektov alebo tézovité naznačenie toho o čom sa má rokovať.

 
Interview prekladá názory známej osoby z politického, spoločenského a kultúrneho života, má dialogickú formu, ktoré mu zabezpečuje dynamickosť.

 
Úvodník je úvaha na aktuálnu tému, rieši aktuálny, závažný, pálčivý problém. Má pragmatický aspekt – teda chce získať adresáta, presvedčiť ho o správnosti naznačených spoločenských či politických potrieb a a vyzvať ho do občianskej aktivity.

 
Komentár je úvaha na aktuálnu tému, je to reakcia na udalosť, ktorá už bola v spravodajstve. Je to vlastne analýza skutočného stavu so subjektívnym postojom a názorom komentátora.

 
Glosa je stručný komentár s spravodajsky prezentovanej udalosti, v ktorej  autor zaujíma subjektívny postoj, obyčajne kritický, vtipne až ironicky ladený, autor v nej využíva emcionálno- expresívne prostriedky, čo ju posúva do beletristickej roviny.

 
Stĺpec je osobitné zamyslenie nad aktuálnymi otázkami dňa, týždňa alebo nad dôležitou aktuálnou otázkou mesiaca, prípadne roka.

 
Článok  poskytuje informácie o určitom probléme, udalosti, dianí u nás a vo svete, objasňuje význam týchto udalostí, ich dosah na skutočnosť, základné fakty sú doplnené úvahou.

 
Referát je zverejnenie priebehu niektorých politických a iných rokovaní, konferencií a podobne. Často obsahuje presné citácie, závažné ustanovenia alebo texty prerokuvaných dokumentov.

 
Kritika alebo kritický posudok, tento útvar je venovaný dôležitým udalostiam kultúrneho života, ide koncerty, výstavy.o divadelné premiéry, premiéry filmov,
 Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak sentences Slovak questions Slovak dialogue metódy výučby prídavné mená slovenská literatúra reparát Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť anglická konverzácia význam slov význam slov a ich použite Metódy výučby Slovak grammar Anglické frázové slovesá Slovak conversation Slovak tenses Slovak for foreigners, comparison of adjectives frázové slovesá pohovor v angličtine anglické skratky slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá učenie sa vetná skladba angličtina pre lekárov anglické opozitá anglická gramatika metódy výučby, jazyky english for travelling Typy angličtiny Slovenská literatúra Slovak dialogues výučba, doučovanie Angličtina pre každú situáciu verbs with prepositions Gerundium priama metóda Specialized English prekladateľstvo tipy ako sa učiť jazyk Skúšky z jazyka English for everyday life Doučovanie Slovak for foreigners Medical Slovak Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad výučba, učenie sa, anketa Druhy viet maturita Slovenský jazyk slovak for foreigners angličtina Anglické frázy angličtina pre obchod English in use Business English rečnícky štýl slovné spojenia Jednoduchá veta anglické časy metódy, vzdelávanie, Anglické zámená Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko English grammar gramatika slovak for foreigners, time Slovak nouns Slovak cases teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia obchodná angličtina slovenská gramatika Vetná skladba doučovanie Anglická gramatika
Návrat na obsah