Všetko o spojkách - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Všetko o spojkách

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: spojkydelenie
Spojky a ich delenie

Dnes sa budem venovať spojkám a dozviete sa  čo sú to spojky a ako ich delíme a tiež si ich vymenujeme.

 
Spojky
 
Sú neohybné slová, ktorými vyjadrujeme vzťahy medzi slovami alebo vetami.

 
Delíme ich na :

 
Priraďovacie

 
Tieto spájajú rovnocenné vety a vetné členy.

 
Zlučovacie                   a, i aj, ani, tiež

 
Stupňovacie                ba, aj, ba ani, ba i

 
Odporovacie               a, ale, no, lež, však

 
Vylučovacie                alebo, či, buď

 
Príčinné                       lebo, však, teda

 
Dôsledkové                 tak, teda, preto, nuž

 
Podraďovacie

 
Spájajú vety a slová tak, že sú v podraďovacom vzťahu.

 
Delíme ich  na:

 
Základné :                že, aby, keď, ako, keby, pretože, hoci, keďže

 
Spojovacie výrazy:

 
Vzťažné zámená :            kto, čo, komu, ktorý, aký, čí

 
Príslovky :                         kde, kedy, ako, koľko


Mesačné príspevky
Oblaky
Gerundium Anglické nepravidelné slovesá Anglické prídavné mená slovak for foreigners, time Slovak verbs Typy angličtiny tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia Slovak cases English for everyday life Jednoduchá veta slovné spojenia Doučovanie teória literatúry Specialized English Slovak pronunciation Slovak conversation Slovenská gramatika výučba, doučovanie doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Slovak vocabulary Medical Slovak Motivácia Slovak for foreigners Skúšky z jazyka prekladateľstvo pohovor v angličtine rečnícky štýl prídavné mená Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions pomôcky k učeniu sa Slovak slang obchodná angličtina Slovak sentences Slovak dialogue angličtina učenie sa anglické opozitá Slovak nouns Business English Nepravidelné stupňovanie reparát gramatika Slovak questions význam slov a ich použite english for travelling Spisovná slovenčina Anglické zámená anglické časy slovenská gramatika angličtina pre obchod English in use slovenské nárečia, slovensko anglické skratky Slovak dialogues Metódy výučby metódy výučby Anglická gramatika Druhy viet maturita Slovak tenses slohové útvary Slovenská literatúra priama metóda anglická výslovnosť anglická gramatika Anglické frazálne slovesá Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas metódy, vzdelávanie, Slovak grammar metódy výučby, jazyky slovak for foreigners English grammar Anglické frázy Vetná skladba význam slov Súdny preklad angličtina pre lekárov Anglické slovesá Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra frázové slovesá vetná skladba výučba, učenie sa, anketa Angličtina pre špecifické situácie Slovak word formation
Návrat na obsah