Výrazové prostiedky umeleckej literatúry - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Výrazové prostiedky umeleckej literatúry

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská literatúra ·
Tags: umeleckáliteratúra
Poznáte výrazové prostriedky umeleckej literatúry ?

 
Nielen, že si tieto prostriedky spomenieme ale si ich aj charakterizujeme, bude to pre vás niečo ako ťahák, ktorý môžete kedykoľvek použiť. Tak ideme na to.

 
Alegória používa abstraktné pojmy ako láska, spravodlivosť, a vyjadruje sa  pomocou postáv ľudí a zvierat, znamená aj utajený zmysel.

 
Anafora je opakovanie rovnakého slova na začiatku veršov alebo viet, napr. dar boží je darom spravodlivým/ dar  boží dušiam, nikdy nehynúci.

 
Epifora je opakovanie rovnaké slovo na konci po sebe idúcich veršov, napr. na každom je krv prischnutá, srdca môjho krv prischnutá.

 
 
Epizeuxa je opakovanie  tých istých slov za sebou v básni alebo v próze, napr. Lásko! Lásko! Ó, ty sladký klame! Horí ohník, horí.

 
Hyperbola je zveličovanie, nadsádzka,  napr. rozmetá svet hŕbou pliev, tak sa zľakla, že sa zotmelo,

 
Oxymoron je spojenie nespojiteľných vecí, napr. bledě jasná, jasně bledá, Zdravý nemocný.

 
Paralerizmus je figúra, ktorá sa zakladá na opakovaní rovnakých alebo podobných syntaktických konštrukcií. Napr. Či neznáte tie kraje, kde v tichej doline.../ Či neznáte tie kraje.

 
Perifráza je nepriame pomenovanie, napr. Tatry synu namiesto Slovák

 
Pleonazmus je zakladanie si na hromadení slov toho istého významu alebo podobného, hoci  na porozumenie je druhé slovo nadbytočné, napr. mrazy, štípu, mrazy kúšu

 
Personifikácia je zosobnenie, teda prenesenie vlastností ľudí alebo činností človeka na neživú vec, napr. zvonov hlas na veriacich volá

 
Prirovnanie je obrazné pomenovanie, pri ktorom jeden predmet prirovnávame k inému. Napr. obloha v ťažkom smútku sa zohýňa sťa biedna nad rakvou jediného syna.

 
Synestézia je spojenie dvoch pojmov, ktoré označujú iné zmyslové vnemy, napr. ostrá vôňa, ťažký vzdych


Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby Medical Slovak význam slov a ich použite výučba, doučovanie priama metóda anglická konverzácia Typy angličtiny angličtina pohovor v angličtine Gerundium frázové slovesá Spisovná slovenčina Slovak for foreigners Metódy výučby Slovenská gramatika obchodná angličtina Slovak slang slovenská gramatika rečnícky štýl význam slov Slovak verbs verbs with prepositions Slovak dialogue Slovak conversation Slovak word formation Jednoduchá veta Slovak cases Slovak tenses Angličtina pre každú situáciu Slovak pronunciation Slovak questions metódy, vzdelávanie, anglické skratky Anglické zámená prekladateľstvo Vetná skladba doučovanie maturita Anglické frázy Predminulý priebehový čas Slovak vocabulary Slovenský jazyk učenie sa Slovenská literatúra Doučovanie prídavné mená anglické opozitá Angličtina pre špecifické situácie English in use slohové útvary teória literatúry Súdny preklad metódy výučby, jazyky Slovak dialogues vetná skladba slovak for foreigners Anglické frázové slovesá reparát Druhy viet Slovak sentences english for travelling Skúšky z jazyka Business English anglické časy Anglické nepravidelné slovesá Specialized English Anglické frazálne slovesá výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra English for everyday life slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov Anglické slovesá Slovak nouns anglická výslovnosť anglická gramatika Motivácia Anglická gramatika Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia English grammar slovné spojenia tipy ako sa učiť jazyk pomôcky k učeniu sa Nepravidelné stupňovanie Slovak grammar slovak for foreigners, time angličtina pre obchod gramatika
Návrat na obsah