Výrazové prostiedky umeleckej literatúry - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Výrazové prostiedky umeleckej literatúry

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská literatúra ·
Tags: umeleckáliteratúra
Poznáte výrazové prostriedky umeleckej literatúry ?

 
Nielen, že si tieto prostriedky spomenieme ale si ich aj charakterizujeme, bude to pre vás niečo ako ťahák, ktorý môžete kedykoľvek použiť. Tak ideme na to.

 
Alegória používa abstraktné pojmy ako láska, spravodlivosť, a vyjadruje sa  pomocou postáv ľudí a zvierat, znamená aj utajený zmysel.

 
Anafora je opakovanie rovnakého slova na začiatku veršov alebo viet, napr. dar boží je darom spravodlivým/ dar  boží dušiam, nikdy nehynúci.

 
Epifora je opakovanie rovnaké slovo na konci po sebe idúcich veršov, napr. na každom je krv prischnutá, srdca môjho krv prischnutá.

 
 
Epizeuxa je opakovanie  tých istých slov za sebou v básni alebo v próze, napr. Lásko! Lásko! Ó, ty sladký klame! Horí ohník, horí.

 
Hyperbola je zveličovanie, nadsádzka,  napr. rozmetá svet hŕbou pliev, tak sa zľakla, že sa zotmelo,

 
Oxymoron je spojenie nespojiteľných vecí, napr. bledě jasná, jasně bledá, Zdravý nemocný.

 
Paralerizmus je figúra, ktorá sa zakladá na opakovaní rovnakých alebo podobných syntaktických konštrukcií. Napr. Či neznáte tie kraje, kde v tichej doline.../ Či neznáte tie kraje.

 
Perifráza je nepriame pomenovanie, napr. Tatry synu namiesto Slovák

 
Pleonazmus je zakladanie si na hromadení slov toho istého významu alebo podobného, hoci  na porozumenie je druhé slovo nadbytočné, napr. mrazy, štípu, mrazy kúšu

 
Personifikácia je zosobnenie, teda prenesenie vlastností ľudí alebo činností človeka na neživú vec, napr. zvonov hlas na veriacich volá

 
Prirovnanie je obrazné pomenovanie, pri ktorom jeden predmet prirovnávame k inému. Napr. obloha v ťažkom smútku sa zohýňa sťa biedna nad rakvou jediného syna.

 
Synestézia je spojenie dvoch pojmov, ktoré označujú iné zmyslové vnemy, napr. ostrá vôňa, ťažký vzdych


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak vocabulary Anglické frazálne slovesá angličtina English grammar Slovak cases Slovak dialogues Vetná skladba Anglické zámená tipy ako sa učiť jazyk Gerundium Specialized English Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko teória literatúry význam slov a ich použite slovenská gramatika anglické skratky metódy, vzdelávanie, angličtina pre obchod Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation Slovak for foreigners učenie sa Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby Slovak nouns slovak for foreigners, time Skúšky z jazyka Druhy viet Anglické frázy slovak for foreigners Slovak dialogue Motivácia rečnícky štýl anglické opozitá anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby význam slov slovenská literatúra maturita anglická konverzácia reparát výučba, učenie sa, anketa Typy angličtiny Anglické slovesá vetná skladba English for everyday life anglické časy Anglické frázové slovesá Slovak sentences výučba, doučovanie Anglická gramatika doučovanie frázové slovesá prídavné mená Slovenský jazyk English in use pohovor v angličtine english for travelling gramatika Medical Slovak Anglické prídavné mená Slovenská literatúra Doučovanie metódy výučby, jazyky Súdny preklad Slovak word formation priama metóda angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie Jednoduchá veta slovné spojenia prekladateľstvo obchodná angličtina Predminulý priebehový čas slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives Business English anglická gramatika Slovak questions Slovak tenses anglická výslovnosť Slovenská gramatika verbs with prepositions
Návrat na obsah