Význam slovenských slov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Význam slovenských slov

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v význam slov ·
Tags: slovenčinavýznamslová
Málo známe slovenské slová

 
Slovenčina je bohatá čo sa týka slov a mnohé z nich používa iba istá časť obyvateľstva, my sa dnes pozrieme na takéto slová a vysvetlíme si ich význam.

 
Akcentovať – prizvukovať, dávať dôraz, zdôrazňovať.

 
Aklimatizovať – prispôsobiť prostrediu, udomácniť.

 
Aktualizácia – priblíženie súčasnosti, súčasnému stavu, chápaniu, oživenie.

 
Alikvotný – podielový, pomerný

 
Anciáš – diabol

 
Analógia – podobnosť, obdoba, zhodnosť s istých vlastností medzi netotožnými javmi  alebo predmetmi.

 
Animálny – živočíšny, zvierací, pôvodný, pudový, zmyselný

 
Anketa – spôsob zisťovania verejnej mienky, obyčajne metódou odpovedí na isté otázky.

 
Antagonizmus – protikladnosť, protirečenie, protichodnosť, nepriateľstvo.

 
Aranžmán – úprava, usporiadanie.

 
Archetyp – pôvodina, pôvodná forma.

 
Ária- sólový spev v sprievode hudby

 
Aristokrat – šľachtic

 
Artikel – tovar, druh tovaru

 
Atašé – úradník v diplomatických službách určený pre istú oblasť činností.

 
Audiencia – slávnostné , oficiálne prijatie vysoko postavených osobností

 
Aukcia – verejná dražba

 
Atestovať – písomne potvrdiť, osvedčiť, schváliť.

 
Atrakcia – príťažlivé, pútavé predstavenie, vystúpenie, zábava.

Ašpirant – čakateľ, uchádzač, žiadateľ, doktorand


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak questions Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions učenie sa Motivácia Slovak dialogue slovenská gramatika teória literatúry Typy angličtiny význam slov a ich použite Slovak cases Anglické slovesá Vetná skladba English in use anglické časy maturita Business English Anglická gramatika Slovak sentences frázové slovesá Slovak tenses doučovanie anglická konverzácia Anglické prídavné mená Anglické frázy Metódy výučby metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk Súdny preklad Slovak conversation výučba, učenie sa, anketa gramatika výučba, doučovanie Slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie Anglické frázové slovesá slovné spojenia angličtina anglická gramatika angličtina pre obchod Anglické zámená Slovak dialogues Slovak nouns slovak for foreigners English grammar vetná skladba pohovor v angličtine prekladateľstvo Skúšky z jazyka Doučovanie Slovenská literatúra slovenská literatúra English for everyday life anglické opozitá Jednoduchá veta english for travelling Slovak grammar anglické skratky slovak for foreigners, time tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl metódy výučby Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá Specialized English Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak anglická výslovnosť prídavné mená obchodná angličtina Gerundium metódy, vzdelávanie, reparát Druhy viet slohové útvary význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak vocabulary priama metóda anglicko - slovenská konverzácia slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov
Návrat na obsah