Význam slovenských slov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Význam slovenských slov

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v význam slov ·
Tags: slovenčinavýznamslová
Málo známe slovenské slová

 
Slovenčina je bohatá čo sa týka slov a mnohé z nich používa iba istá časť obyvateľstva, my sa dnes pozrieme na takéto slová a vysvetlíme si ich význam.

 
Akcentovať – prizvukovať, dávať dôraz, zdôrazňovať.

 
Aklimatizovať – prispôsobiť prostrediu, udomácniť.

 
Aktualizácia – priblíženie súčasnosti, súčasnému stavu, chápaniu, oživenie.

 
Alikvotný – podielový, pomerný

 
Anciáš – diabol

 
Analógia – podobnosť, obdoba, zhodnosť s istých vlastností medzi netotožnými javmi  alebo predmetmi.

 
Animálny – živočíšny, zvierací, pôvodný, pudový, zmyselný

 
Anketa – spôsob zisťovania verejnej mienky, obyčajne metódou odpovedí na isté otázky.

 
Antagonizmus – protikladnosť, protirečenie, protichodnosť, nepriateľstvo.

 
Aranžmán – úprava, usporiadanie.

 
Archetyp – pôvodina, pôvodná forma.

 
Ária- sólový spev v sprievode hudby

 
Aristokrat – šľachtic

 
Artikel – tovar, druh tovaru

 
Atašé – úradník v diplomatických službách určený pre istú oblasť činností.

 
Audiencia – slávnostné , oficiálne prijatie vysoko postavených osobností

 
Aukcia – verejná dražba

 
Atestovať – písomne potvrdiť, osvedčiť, schváliť.

 
Atrakcia – príťažlivé, pútavé predstavenie, vystúpenie, zábava.

Ašpirant – čakateľ, uchádzač, žiadateľ, doktorand


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns Metódy výučby Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod frázové slovesá Anglické slovesá rečnícky štýl slovenská literatúra Doučovanie metódy, vzdelávanie, Vetná skladba priama metóda pohovor v angličtine pomôcky k učeniu sa prídavné mená anglická gramatika Anglické frázové slovesá maturita metódy výučby, jazyky anglická konverzácia slohové útvary Slovak sentences prekladateľstvo Slovak dialogue učenie sa Typy angličtiny Angličtina pre špecifické situácie Anglické frazálne slovesá Slovak slang Slovak cases Business English Nepravidelné stupňovanie význam slov Slovenská gramatika slovenská gramatika Slovak dialogues Anglické prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia Slovak pronunciation Anglické nepravidelné slovesá Slovenská literatúra Anglická gramatika Slovak grammar Slovak verbs Jednoduchá veta doučovanie Druhy viet slovné spojenia reparát Slovak questions Anglické zámená Gerundium anglické časy Slovak for foreigners English for everyday life angličtina pre lekárov Slovak conversation anglické opozitá Specialized English Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners, comparison of adjectives vetná skladba anglické skratky slovak for foreigners anglická výslovnosť Skúšky z jazyka Slovak tenses obchodná angličtina English in use slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk význam slov a ich použite english for travelling Motivácia verbs with prepositions slovak for foreigners, time Slovak word formation výučba, doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Spisovná slovenčina Medical Slovak Anglické frázy gramatika English grammar angličtina výučba, učenie sa, anketa teória literatúry Slovak vocabulary metódy výučby Súdny preklad
Návrat na obsah