Záporné prídavné mená v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Záporné prídavné mená v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: angličtinazáporprídavnémená
Zápor anglických prídavných mien

 
Angličtina je špecifická tým, že môžeme tvoriť záporné prídavné mená pomocou rôznych predpôn.

 
A tvoríme ich pomocou:

 
Predpony un :

 
pleasant – unpleasant

 
lucky – unlucky

 
able – unalbe

 
usual – unsual

 
interesting – uninteresting

 
certain – uncertain

 
tidy – untidy

 
 
Predpony in :

 
experienced – inexperienced

 
direct – indirect

 
correct - incorrect       
        
 
Predpony im :

 
possible – impossible

practical – impractical

 
 
Predpony ir :

 
regular – irregular

 
Predpony il:

 
legal – illegal

 
logical - illogical
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak questions Slovak dialogue význam slov slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners slovak for foreigners anglická gramatika priama metóda reparát Súdny preklad gramatika výučba, doučovanie Nepravidelné stupňovanie Gerundium English for everyday life Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogues Anglické frazálne slovesá Medical Slovak Predminulý priebehový čas angličtina maturita Doučovanie Anglické zámená Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, Druhy viet Slovak conversation slohové útvary obchodná angličtina učenie sa prídavné mená Metódy výučby význam slov a ich použite Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny angličtina pre obchod prekladateľstvo slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions metódy výučby, jazyky slovné spojenia Skúšky z jazyka angličtina pre lekárov anglická výslovnosť vetná skladba Slovak sentences English in use Slovak cases anglické skratky Anglická gramatika Slovak nouns Motivácia Anglické frázové slovesá frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk slovenská gramatika Jednoduchá veta Business English Vetná skladba Specialized English doučovanie Slovenská gramatika Slovenská literatúra English grammar anglické opozitá Slovak vocabulary výučba, učenie sa, anketa anglické časy Slovak tenses teória literatúry Anglické slovesá anglická konverzácia slovak for foreigners, time rečnícky štýl pohovor v angličtine Slovak grammar english for travelling metódy výučby Anglické prídavné mená
Návrat na obsah